Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige har inlett sitt arbete

2006-11-28

Delegationen (Dir. 2006:27) inrättades av den socialdemokratiska regeringen för att, med grund i den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna 2006–2009 (skr. 2005/06:95), stödja det långsiktiga arbetet med att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige. Delegationen leds av Elisabeth Abiri, universitetslektor och föreståndare för Institutet för studiet av mänskliga rättigheter vid Göteborgs universitet.

Till skillnad från andra initiativ från den socialdemokratiska regeringen i integrationsfrågor står den nya regeringen helt bakom delegationens arbete. Det framkom inte minst i det tal som Integrationsminister Nyamko Sabuni höll på MR-dagarna i Malmö den 23 november där hon sade att inrättandet av Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige är en betydelsefull åtgärd.

Delegationen skall bland annat stödja statliga myndigheter, kommuner och landsting i arbetet med att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna och samordna EU-initiativet Europeiska året för lika möjligheter för alla (2007) och Europarådets kampanj Alla Olika Alla Lika i Sverige. De ska också lämna förslag på hur arbetet för de mänskliga rättigheterna i Sverige ska ske efter att delegationen avslutat sitt uppdrag. Uppdraget skall slutligt redovisas till regeringen senast den 31 mars 2010.

Läs Nyamko Sabunis tal från MR-dagarna på regeringens hemsida. För mer information, se också regeringens hemsida för mänskliga rättigheter och MR-delegationens hemsida.