Två nya undersökningar om upplevelsen av diskriminering

2006-11-26

Diskriminering – ett hot mot folkhälsan är slutrapporten från samverkansprojektet ”Diskriminering och hälsa” som drivits gemensamt av Statens folkhälsoinstitut (FHI), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Handikappombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) under åren 2004-2006.

Resultaten visar att sambanden mellan diskriminering och ohälsa rent generellt är starka eller till och med mycket starka. Sambanden med den psykiska ohälsan var starkare än med den kroppsliga ohälsan. Men det är, enligt författarna, inte möjligt att på detta sätt undersöka orsakssambanden mellan diskriminering och hälsa.

Ungefär samtidigt publicerade Integrationsverket en annan undersökning baserat på självupplevd diskriminering: Upplevelser av etnisk diskriminering hos utrikes födda.

Några resultat från undersökningen är:

* Högsta andel upplevd diskriminering i en enskild situation gäller arbetsplatsen. 22 procent uppger att de upplevt sig diskriminerade på arbetsplatsen under 2005, en eller flera gånger.

* Personer födda i Östeuropa upplever sig diskriminerade mindre ofta än andra undersökta grupper. Födda i Afrika upplevde oftare en mer upprepad diskriminering (4 gånger eller fler).

* Lägst andel upplevd diskriminering i en enskild situation gäller kontakt med sjukvården, där sex procent uppger att de upplevt sig diskriminerade under 2005.

Läs mer om undersökningarna här