Riksrevisionens granskning av statliga insatser för integration överlämnad till riksdagen

2006-11-25

Den 8 november överlämnade Riksrevisonens styrelse en framställning till riksdagen med anledning av Riksrevisionens granskning av statliga insatser för nyanlända invandrare. (RiR 2006:19)

Granskningen är till vissa delar överspelad då den nya regeringen beslutat om en omorganisation, bland annat en nedläggning av Integrationsverket. Men, som Riksrevisionen skriver i framställningen, så är frågan om vem som ska göra vad när det gäller nyanländas introduktion fortfarande i hög grad aktuell.

Riksrevi­sionens granskning konstaterar att det finns brister i styrningen av Integrationsverkets, Migrationsverkets och Arbetsmarknadsverkets insatser för introduktionen. Villkoren för samverkan mellan de berörda myndigheterna och ansvarsfördelningen mellan dem är inte tydlig.

Sammanfattningsvis föreslår riksrevisionens styrelse att riksdagen begär

-  att regeringen ska förtydliga uppdragen till berörda myndigheter så att man klargör ansvarsfördelning, villkor för samverkan och målgrupper för myndig­he­ter­nas insatser rörande nyanlända invandrare,

-  att regeringen ska se över nuvarande reglering av ersättningen till kommu­nerna för flyktingmottagande och därvid tydligare klargöra statens respektive kommunernas åligganden,

-  att regeringen ska återkomma till riksdagen med en pre­ciserad beskrivning av på vilket sätt det statliga åtagandet rörande introduktionen av nyanlända har förändrats.  

Läs framställningen här, och hela Riksrevisionens rapport här.