Ny statistikrapport om integration i Sverige

2008-12-19

Statistikrapporten Integration – en beskrivning av läget i Sverige ger en bild av integrationen i Sverige när det gäller demografi, utbildning, boende, arbetsmarknad och demokrati. Rapporten visar bland annat att:

  • Sverige hade under 2007 en rekordstor invandring.
  • Elever som är födda i Sverige uppnår bättre studieresultat, mätt som meritvärde i grundskolan och genomsnittligt betygspoäng på gymnasiet, än utrikes födda elever.
  • Det är stora skillnader i boendeformer bland inrikes födda och utrikes födda. För personer födda i Norden, EU-länder och länder i Nordamerika och Oceanien skiljer sig boendeformerna mindre från inrikes födda jämfört med övriga ländergrupper.
  • Det finns skillnader i sysselsättningsnivåer mellan inrikes och utrikes födda. En faktor som är av stor betydelse är hur länge man bott i Sverige. Personer med mindre än fem år i Sverige har mycket låga sysselsättningsnivåer. Det finns även betydande skillnader i sysselsättningsnivåerna avseende födelseland. Det är bland personer födda i Afrika som andelen sysselsatta är lägst.
  • Det finns betydande skillnader i valdeltagande mellan olika grupper i samhället, och de skillnaderna har dessutom i de flesta fall tilltagit på senare tid. När det gäller utrikes födda personer kan det konstateras att de röstar i betydligt lägre grad än inrikes födda. Utländska medborgare röstar i än lägre grad än svenska medborgare som är utrikes födda.

Hämta hela rapporten på Statistiska Centralbyråns hemsida.