Nytt europeiskt initiativ för att omsätta interkulturell dialog i praktiken

2008-05-15

Sedan oktober 2006 fungerar "the Rainbow Platform" som ett forum för interkulturell dialog för civilsamhället. Över 200 organisationer med diverse inriktningar använder plattformen för att på olika sätt dela med sig av erfarenheter kring interkulturell dialog.

Plattformen initierades 2006 av European Forum for the Arts and Heritage (som nyligen bytt namn till Culture Action Europe) och European Cultural Foundation. Syftet är att koppla samman kulturell mångfald inom konst och kultur med organisationer som arbetar med relaterade frågor på ett socialt plan, t.ex. livslångt lärande, antirasism, minoriteters rättigheter och interreligiös dialog. Plattformen är även involverad i det pågående Europeiska året för interkulturell dialog. I samband med lanseringen av året presenterades bl.a. en av plattformen framtagen rapport (Rainbow Paper I): “Practice Makes Perfect. A Learning Framework for Intercultural Dialogue”.

Nu är en uppföljande rapport (Rainbow Paper II) under utarbetning, denna gång med fokus på konkreta rekommendationer för civilsamhället respektive EU-institutioner om hur interkulturell dialog kan omsättas i praktiken. Fram till den 16 maj har alla intressenter möjlighet att bidra till utformandet av rapporten genom en Internetbaserad konsultationsprocess. Tanken är att rapporten ska innehålla ett gemensamt ställningstagande som olika frivilligorganisationer kan ställa sig bakom. Avsikten är, förutom att bidra till konkretisering och praktisk omsättning av interkulturell dialog, även att öka legitimiteten för det Europeiska året för interkulturell dialog. Den 4 juni kommer the Rainbow Platform även att hålla en plenarsession i Bryssel där rapporten presenteras.

Läs utkastet till rapporten och bidra i konsultationsprocessen

Läs plattformens första rappport (Rainbow Paper I) “Practice Makes Perfect. A Learning Framework for Intercultural Dialogue”