”Mot en nationell struktur” - Valideringsdelegationens slutrapport

2008-03-26

Den 2004 tillsatta och i december 2007 avvecklade Valideringsdelegationen publicerade i mitten av januari sin slutrapport. Delegationens övergripande mål var att organisera och genomföra utvecklingsarbete i syfte att höja kvaliteten och öka likvärdigheten vid validering av vuxnas kompetens och kunskaper. Slutrapporten beskriver bl.a. vilka sorters insatser som genomförts och vilka förslag delegationen lämnar kring en fortsatt utveckling inom valideringsområdet.

Andelen personer som får sin utländska utbildning värderad är enligt delegationen låg - endast 24 procent av personer med högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning får sin utbildning värderad ett år efter att de folkbokförts i Sverige. För att effektivisera bedömningsprocessen föreslås därför inrättandet av en gemensam ingång dit alla med utländsk utbildning vänder sig. I organisationen, där Högskoleverket föreslås ha en samordnande funktion, ska också VHS, den planerade yrkeshögskolan, vägledare samt ett nätverk av ämnessakkunniga på olika utbildningsnivåer ingå.

I rapporten betonas också vikten av att så tidigt som möjligt värdera en inflyttad persons utbildning och yrkesverksamhet. Migrationsverket bör enligt delegationen därför ges i uppdrag att fråga samtliga asylsökande om utbildning och yrkeserfarenhet inom en månad efter att de kommit till en mottagningsenhet, och ge stöd och lotsa personerna ifråga till bedömningsorganisationen.

Valideringsdelegationens slutrapport kan laddas ned eller beställas från Myndigheten för skolutvecklings hemsida

Läs tidigare artikel på Tema asyl om Valideringsdelegationens delrapport

Bland NTG-asyl & integrations förslag till nationell politik ingår bl.a. utveckling av metoder och koncept för att asylsökande ska kunna erbjudas yrkeskartläggning inom ramen för den ordinarie mottagandeverksamheten. Sådan metodutveckling genomfördes bl.a. inom Equal-projektet "Meritportfölj för asylsökande och nyanlända" som nyligen publicerade sin slutrapport. Läs slutrapporten här