EU-parlamentet stödjer utvidgning av direktivet om tredjelandsmedborgares rättsliga ställning

2008-03-06

Parlamentets Utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (det s.k. LIBE-utskottet) har nyligen presenterat ett utkast till sin rapport om förslaget att utvidga direktivet om långvarigt bosatta tredjelandsmedborgares rättigheter till att även gälla personer som erhållit internationellt skydd.

Tredjelandsmedborgarna ges i och med direktivet (som trädde ikraft 2006) rätten att efter att ha uppfyllt kriterier för att erhålla status som "långvarigt bosatt" flytta mellan medlemsstaterna med bibehållna rättigheter och stöd som tjänats in i annat land. Rättigheterna för tredjelandsmedborgare har därmed närmat sig EU-medborgarnas, men flyktingar och personer som beviljats internationellt skydd har hittills undantagits från direktivet.

För att komma tillrätta med detta faktum presenterade kommissionen i juni 2007 ett kompletterande lagförslag om att utvidga direktivets omfattning, och förslaget är nu under behandling i såväl parlamentet och rådet. LIBE-utskottets rapport, som är grunden till parlamentets officiella hållning i frågan, stödjer i huvudsak kommissionens förslag, men vissa ändringar föreslås.

Utskottet föreslår bl.a. i sin rapport att kravet på stabila och regelbundna försörjningsmedel inte ska gälla personer som beviljats internationellt skydd eftersom medlemsstaterna enligt mottagandedirektivet har möjlighet att begränsa asylsökandes tillgång till arbetsmarknaden och ekonomisk självständighet således kan fördröjas.

Enligt det ursprungliga direktivet får medlemsstaterna även kräva att tredjelandsmedborgare följer villkoren för integrering i enlighet med nationell lagstiftning för att uppnå status som varaktigt bosatta och få tillgång till de i direktivet föreskrivna rättigheterna. LIBE-utskottet föreslår att detta krav endast ska kunna ställas på flyktingar och personer med internationellt skydd efter individuella överväganden, och med dessa personers särskilt utsatta ställning i åtanke.

Flera frivilligorganisationer välkomnar utvidgningen av direktivet. Att erhålla en rättslig ställning påskyndar integrationen i värdsamhället och minskar dessutom värdsamhällets kostnader.

Läs kommissionens förslag till att utvidga direktivet

Läs utkast till LIBE-utskottets rapport

Läs flyktingorganisationen ECRE:s kommentarer kring direktivförslaget

Läs direktiv om tredjelandsmedborgares rättsliga ststus