Återvändande i Sverige och Europa. Policy, praxis och projekterfarenheter

2007-03-01


Under de senaste åren har en allt större andel av de asylsökande fått avslag på sin asylansökan och tvingats återvända till hemlandet. Trenden bröts under 2005 – 2006 genom den så kallade tillfälliga lagen, och under 2007 ökade bifallsandelarna för vissa grupper av asylsökande. Frågan om återvändande/återsändande har dock ständigt hög aktualitet, både när det gäller asylsystemet på nationell och EU-nivå. Ett kontroversiellt europeiskt direktiv om miniminormer för återvändande förbereds. Medlemsstaterna saknar oftast enhetlig och sammanhållen policy och praxis på området.

I denna rapport redovisas några av de frågor och problem som är förknippade med det påtvingade återvändandet, men också ett antal exempel på lösningar och positiva projekterfarenheter. Skriften kan beställas från info@temaasyl.se.

 Återvändande i Sverige och Europa. Policy, praxis och projekterfarenheter