Arbetsmarknadsutbildningar leder ofta till arbete

2008-01-07

Arbetsförmedlingen har i rapporten Arbetsmarknadsutbildning 2005 och 2006 studerat arbetsmarknadssituationen för arbetssökande som deltagit i arbetsmarknadsutbildning och avlutat den under andra kvartalet 2005 eller andra kvartalet 2006. Huvudsyftet med undersökningen är att kartlägga deltagarnas ställning på arbetsmarknaden ett halvt år efter avslutad utbildning (alltså deras placeringsgrad).

Av de personer som fullföljde sin arbetsmarknadsutbildning uppgav 70 procent 2005 och 77 procent 2006 att de hade ett arbete – oavsett vilket – vid intervjutillfället. Något färre utrikes födda än inrikes födda utbildningsdeltagare har gått till arbete, 67 respektive 70 procent 2005 och 76 respektive 77 procent 2006. Detta innebär att en något högre andel av de utrikes födda än av de inrikes födda återvänder till arbetslöshet efter en arbetsmarknadsutbildning.

Båda åren uppvisade utbildningarna en något högre träffsäkerhet för de inrikes födda än för de utrikes födda, d.v.s. att färre utrikes födda hade direkt nytta av arbetsmarknadsutbildningen i sitt nuvarande arbete.

Hämta hela rapporten på Arbetsförmedlingens hemsida.