Förslag om nya regler för arbetskraftsinvandring

2007-07-20

Migrationsminister Tobias Billström höll den 17 juli presskonferens med anledning av att Justitiedepartementet skickar förslagen från Kommittén för Arbetskraftsinvandring (KAKI) och egna förslag för öppnare arbetskraftsinvandringslagstiftning på remiss. På presskonferensen framhöll Billström att arbetskraftsinvandring kan vara positivt för integrationen, också för andra invandrare.

Enligt regeringen syftar förslaget till att åstadkomma ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring samtidigt som det säkerställs att löner, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor för den som invandrar för att arbeta motsvarar vad som gäller för arbetstagare som redan finns i landet.

Det föreslås att den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen upphör och att vissa av Arbetsmarknadsverkets uppgifter tas över av Migrationsverket. Det föreslås också att den särskilda tillståndsgrunden för säsongsarbete tas bort. Vidare föreslås att det under vissa förutsättningar ska vara möjligt att bevilja en ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd som lämnats in i Sverige av en person som har fått ett lagakraftvunnet beslut om avslag på en ansökan om asyl.

Hämta förslaget om nya regler på regeringens hemsida där man också kan se presskonferensen i efterhand.