Fyra nya statistiska meddelanden om migration/integration från Danmarks Statistik

2007-05-30

Danmarks Statistik är flitiga när det gäller att redovisa statistik som har att göra med migrations- och integrationsfrågor. Bara i maj har de gett ut fyra relaterade meddelanden.

Asylansøgninger og opholdstilladelser 1. kvt. 2007 visar att antalet arbetstillstånd ökar snabbt i Danmark. Framförallt är det polacker som invandrar till Danmark för att arbeta. Första kvartalet beviljades 158 personer asyl i Danmark.

Indvandrere og efterkommere samt udenlandske statsborgere 1. april 2007 ger en bild av den invandrade beflokningen i Danmark. Det är framförallt personer födda i Polen som ökar och de är nu den femte största invandrargruppen. Invandrare och deras barn utgör sammanlagt 8,9 procent av den danska befolkningen.

Kriminalitet og national oprindelse 2005 redovisar brottsligheten för personer med utländsk bakgrund i Danmark. Danmarks statistik har utarbetat ett kriminalitetsindex som visar gruppers kriminalitet jämfört med hela befolkningen. 

Befolkningsfremskrivninger 2007-2050 visar att antalet personer i förvärvsarbetande ålder kommer att minska stadigt de närmaste decennierna samtidigt som de  äldre blir fler. Danmarks Statistik räknar med att andelen invandrare kommer att öka från dagens 6,6 procent till 9 procent 2050.