Skolverket redovisar resultatet i SFI

2007-05-07

Läsåret 2005/06 deltar totalt 52 500 elever i svenskundervisning för invandrare (sfi) vilket är ungefär 4 500 fler elever än läsåret innan. Av eleverna är drygt 25 400 nybörjare i sfi vilket är det högsta antalet sedan läsåren 1993/94 och 1994/95 då antalet nybörjare var över 30 000.

Bland eleverna är arabiska det vanligaste modersmålet, drygt 9 300 elever har arabiska som modersmål. De därefter vanligaste modersmålen är thailändska och spanska. 

Det är stor skillnad i elevernas utbildningsbakgrund, mätt som antalet utbildningsår i hemlandet. Bland de 20 största modersmålen i sfi har över 90 procent av eleverna med ryska som modersmål en utbildning som är 10 år eller längre medan endast 22 procent av eleverna med somaliska har en utbildning som är minst 10 år.

En av tre godkända i sfi

Av nybörjarna läsåret 2003/04 har ungefär 33 procent godkänts i sfi t.o.m. läsåret 2005/06. Inkluderas även de elever som är godkända på någon kurs, oavsett studieväg, är ungefär 63 procent av nybörjarna 2003/04 godkända två år efter startåret.

Elever med längre utbildningsbakgrund blir i större utsträckning godkända i sfi jämfört med elever med kortare utbildningsbakgrund. Studieresultatet varierar också mellan olika åldersgrupper och språkgrupper. Yngre elever blir godkända i högre grad än äldre elever och elever med vissa modersmål blir godkända i större utsträckning än andra.

Hämta hela redovisningen här.

Läs mer på Skolverkets hemsida där fler tabeller går att hämta.