Regeringsbeslut om ny organisation för bosättning av flyktingar som fått asyl

2007-03-09

Regeringen beslutade den 8 mars om en ny myndighetsorganisation för bosättning av flyktingar som fått asyl.

Efter Integrationsverkets nedläggning den 1 juli 2007 ska Migrationsverket övergripande arbeta för att det finns beredskap och kapacitet i landet att ta emot flyktingar som får uppehållstillstånd. Länsstyrelserna ska ha det operativa ansvaret för förhandlingar och överenskommelser med kommunerna om mottagande och introduktion i sina respektive län.  

Integrationsverkets övriga myndighetsuppgifter fördelas enligt följande:

  • Migrationsverket tar även över ansvaret för att medverka vid bosättning av flyktingar som inte själva kan ordna en bostad, och som bor på anläggningsboende.
  • Ungdomsstyrelsen tar över uppgiften att fördela statligt stöd till organisationer som främjar integration.
  • Statistiska Centralbyrån, SCB, tar över ansvaret för databasen STATIV med statistik om integration.
  • ESF-rådet får ansvaret att hantera Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare inom EU:s ramprogram för solidaritet och hantering av migrationsströmmar.

Regeringen kommer senare att besluta om ett förtydligat ansvar för de myndigheter som har till uppgift att medverka till en effektiv introduktion för nyanlända inom sin respektive sektor. I detta ansvar ingår också ansvaret för uppföljning av introduktionsinsatserna.

Läs pressmeddelandet och se presskonferensen på regeringens hemsida.