Inga större nyheter under mandatperiodens första riksdagsdebatt om integrationspolitiken

2007-02-28

Mandatperiodens första debatt om integrationspolitiken hölls den 21 februari. I fokus var betänkandet om statliga insatser för nyanlända invandrare som ett enhälligt arbetsmarknadsutskott ställt sig bakom och som sedan riksdagen beslutade att bifalla. Beslutet innebär att riksdagen tillstyrker Riksrevisionens framställning angående statliga insatser för nyanlända invandrare. Regeringen ska förtydliga uppdragen till de berörda myndigheterna och se över nuvarande reglering av ersättningen till kommunerna för flyktingmottagande.   

12 års misskötsel – och senfärdighet

Mycket av debatten kom att handla om mot vem som Riksrevisionens kritik främst riktar sig till. Mauricio Rojas (fp) m.fl. inom allianspartierna anklagade den förra regeringen för att inte ha gjort någonting för att underlätta integration och förbättra introduktionen för nyanlända flyktingar under deras 12 år i regeringsställning.

Oppositionen anklagade i sin tur alliansen för att vara senfärdig i integrationsfrågan. De har inte återkommit till riksdagen med besked om hur man vill hantera integrationspolitiken och därmed inte heller om hur man vill att mottagningen ska se ut.

Undantagstillstånd i svenska kommuner

Luciano Astudillo (s) återkom flera gånger till den akuta situationen i flyktingmottagandet: ”Vi har en situation i Sverige nu som riskerar att på allvar bli katastrofal." "Vi har en flyktingmottagning som riskerar att hamna i totalhaveri med de förändringar som görs nu och den otydlighet som nuvarande regering står för." Men Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) menade att regeringen står väl rustad inför det stora flyktingmottagandet.

Inga nya besked om insatser för att förbättra integrationen

Trots upprepade påstötningar från oppositionen kom inte integrationsministern med några nya förslag. Vi fick veta att det snart kommer ett direktiv till en översyn för att se över hur introduktionen kan göras bättre. Övriga insatser på integrationsområdet kommer, enligt Sabuni, att presenteras i vårpropositionen.

Läs ett längre sammandrag av riksdagsdebatten här.