Integration – en central fråga i Socialbidragsutredningen

2007-02-21

Det centrala budskapet i utredningen Från Socialbidrag till arbete (SOU 2007:2) är att det är staten som ska ha ansvaret för arbetsmarknads- och rehabiliteringsinsatser. Utredningen vill säkerställa att socialbidragstagare ska få ta del av den service som statliga myndigheter, särskilt AMV och Försäkringskassan, främst ger till dem som är del i socialförsäkringssystemen. Idag får kommunerna ta huvudansvaret för insatser för dem som står utanför socialförsäkringssystemet. Detta grundläggande problem drabbar framförallt de nytillträdande på arbetsmarknaden: ungdomar och utrikes födda som nyligen kommit till Sverige.

Bristande samverkan och målkonflikter mellan myndigheter

Utredningen konstaterar att det finns bristande samverkan och målkonflikter mellan myndigheterna. Att höja sysselsättningen har länge varit ett viktigt politiskt mål och utredningen anser att detta även bör komma till uttryck på myndighetsnivå. Utredningen föreslår därför att ett nytt övergripande gemensamt mål införs i regleringsbreven för AMS och Försäkringskassan. Målet ska vara att höja sysselsättningsgraden för samtliga i arbetsför ålder. Med ett sådant mål är det, enligt utredningen, naturligt att insatserna tar sikte på att minska det växande utanförskapet. På sikt bör förutsättningarna för smidigare samarbete kunna ske genom en mer samlad välfärdsorganisation på lokal nivå.

Utredningen föreslår bland annat följande

  • Ett förändrat arbetssätt på Arbetsförmedlingarna för utredningens målgrupp.
  • Förbättrade möjligheter till finansiell samordning mellan lokala aktörer.
  • Förbättrad rehabilitering för personer med socialbidrag.
  • Bättre instrument för att bedöma en arbetssökandes kompetens.
  • Förbättrade ekonomiska incitament när enskilda arbetar och samtidigt är beroende av socialbidrag.
  • Förslag i förhållande till gymnasieutbildningen som förbättrar elevers anknytning till arbetslivet.

Hämta hela utredningen Från Socialbidrag till arbete (SOU 2007:2) här.