Storstadspolitiken blir en del av EU:s strukturfondsprogram

2007-01-25

Regeringen lämnade den 18 januari över förslag till åtta regionala strukturfondsprogram för perioden 2007-2013 till den Europeiska kommissionen. Programmet ska nu förhandlas med EU-kommissionen. De regionala strukturfondsprogrammen finansieras av den europeiska regionala utvecklingsfonden med cirka 8,4 miljarder kronor. Strukturfondsprogrammen vilar på den nationella strategi som regeringen tog beslut om i december 2006: En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.

Europeiska rådet har uppmanat Sverige att bättre integrera svaga grupper på arbetsmarknaden såsom invandrare och ungdomar för att ta tillvara den arbetskraftspotential som de utgör. Den nationella strategin ger också riktlinjer att den Europeiska socialfonden under programperioden 2007–2013 bland annat ska bidra till att utveckla metoder för att öka arbetskraftsdeltagandet hos grupper som står långt från arbetsmarknaden samt att förebygga och motverka diskriminering och utestängning på arbetsmarknaden.

En nyhet i och med den nya programperioden är att storstadspolitiken blir en del av strukturfondsprogrammen. I Sverige ska det ske särskilda insatser i storstadsregionerna som bland annat ska främja lokala utvecklingsinsatser i utanförskapsområden, främja en ökad integration och stimulera samverkan och erfarenhetsutbyte med andra storstäder i Sverige och internationellt. Detta kan ses som en fortsättning av den tidigare storstadssatsningen.

Läs mer om den Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.