Norge inför kartläggning av personer med utländsk bakgrund inom statsförvaltningen

2007-01-23
Som ett led att öka rekryteringen av personer med utländsk bakgrund inom statsförvaltningen i Norge inför regeringen kartläggning av personalen.
 
Ökad rekrytering av invandrare är ett av regeringens mål i den handlingsplan för integration som de presenterade i statsbudgeten för 2007. En av insatserna är att statliga verksamheter ska ställa upp mål och utarbeta planer för att öka rekrytering av invandrare.
 
De nya bestämmelserna gäller departement, underliggande myndigheter och sjukvården. I deras årsrapporter ska det framgå antal och andel anställda med utländsk bakgrund den 1 januari 2007 och 1 januari 2008. Arbets- och inkluderingsdepartementet har utarbetat ett schema som kan användas för att kartlägga personalens bakgrund. 
 
Kartläggningen ska utgå från fördelseland och föräldrarnas födelseland och inte etnicitet. Exakt hur kartläggningen och rapporteringen ska gå till är inte bestämt men det är frivilligt för personalen att delta i kartläggningen. Det är dock obligatoriskt för arbetsgivarna att genomföra kartläggning och avrapportera till regeringen,