Om du har problem att läsa mailet klicka här [http://www.temaasyl.se/templates/NewsLetter.aspx?id=2141]
Inbjudan till seminarium den 17 januari 2008 i Malmö

Nya utmaningar, gamla lösningar?
Arbetsmarknadsintegration för nyanlända invandrareNTG-asyl & integration och MIM/IMER vid Malmö högskola inbjuder till ett seminarium om arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända invandrare.

Sverige är målet för många som söker asyl i Europa. De närmaste åren beräknas över 25 000 personer årligen få permanent uppehållstillstånd och rätt till introduktion i en kommun. Introduktionen för nyanlända invandrare har inte i tillräcklig omfattning resulterat i att personer med flyktingbakgrund blivit självförsörjande. Det är därför mycket angeläget att se över politiken och förbättra effektiviteten i introduktionsprogrammen.

Vad säger politiker och forskare? Vilka brister finns det? Kan vi lära av andra länder? Hur kommer man att arbeta med EU:s fonder för att förbättra introduktionen?

Seminariet syftar till att ge olika perspektiv på och bilder av den svenska introduktionen för nyanlända invandrare. NTG asyl & integration presenterar sin slutrapport om introduktion för nyanlända invandrare, där bl a några av bristerna i dagens system och alternativen inför framtiden redovisas. I rapporten finns också ett internationellt perspektiv på den ibland något inskränkta svenska integrationsdebatten.  På seminariet redogör regeringens utredare av flyktingintroduktionen för sitt uppdrag och Svenska ESF-rådet/strukturfondspartnerskapet berättar hur region Skåne-Blekinge genom Europeiska socialfonden ska kunna motverka dagens utanförskap och göra invandringen till en resurs för regional utveckling och tillväxt. 


PROGRAM


9.30 Registrering/kaffe

10.00 Inledning NTG-asyl & integration och MIM/IMER

10.15 Så diskuterar Sverige om arbetsmarknadsintegration
Jan-Paul Brekke från Institutt for samfunnsforskning i Oslo presenterar med utgångspunkt i rapporten Talking about integration den svenska integrationsdebatten - såsom den ter sig utifrån ett norskt perspektiv.

11.00 Integration i Danmark, Sverige och Norge: likheter och skillnader
Hanne Cecilie Kavli, Fafo (Fagbevegelsens senter for forskning i Oslo): Så arbetar Sverige, Danmark och Norge med introduktionen för nyanlända invandrare. Kan Sverige lära något av grannländerna? Presentation av rapporten Integrering i Danmark, Sverige og Norge: Felles utfordringer - like løsninger?

11.45 Lunch

12.30 Bristområden inom introduktionen för nyanlända flyktingar och invandrare
Henrik Emilsson presenterar NTG asyl & integrations rapport om introduktion av nyanlända invandrare. I rapporten redovisas bristerna i den svenska introduktionen för nyanlända invandrare, både utifrån svenska och internationella utredningar och analyser.

13.15 Snabbt inträde på arbetsmarknaden
Regeringen har tillsatt en utredning för att se över och lämna förslag till insatser som påskyndar och ökar möjligheterna till etablering på arbetsmarknaden för nyanlända flyktingar. Huvudsekreterare Anne-Marie Norén Offerman berättar om de tankar utredningen om nyanländas arbetsmarknadsetablering har inför deras redovisning den 2 juni 2008.

14.00 Kaffe & te

14.30 Att vända trenden 
Skåne och Blekinge har en relativt stor andel invånare som har utländsk bakgrund och det sociala utanförskapet ökar. Att vända denna trend är region Skåne-Blekinges största utmaning inför framtiden. Sara Persson från Region Skåne presenterar hur strukturfondspartnerskapet i Sydsverige, utifrån EU-fonderna Socialfonden och Regionalfonden, tänker arbeta med integrationsfrågorna och särskilt introduktionen för nyanlända invandrare.

15.00 Paneldiskussion
Presentatörerna och inbjudna gäster diskuterar dagen

16.00  Avslutning

Välkomna!


_____________________________

Tid:
torsdagen den 17 januari 2007 

Plats:
Malmö Högskola, Gäddan, Citadellsvägen 7, sal 125

Vägbeskrivning: Se karta

Anmälan:

Seminariet är kostnadsfritt och den Nationella Temagruppen asyl & integration bjuder på kaffe och en lättare lunch. Seminariet har ett begränsat antal platser och överstiger anmälningarna antalet befintliga platser fördelas platserna mellan olika organisationer och myndigheter.

Anmäl dig senast den 11 januari 2008 här: http://temaasyl2.episerverhotell.net/Templates/FormPage.aspx?id=2142

Information:  
Henrik Emilsson, NTG asyl & integration
0708-310092
henrik.emilsson@temaasyl.se 


NTG-asyl & integration

Den nationella temagruppen asyl & integration inom Equal (NTG-asyl & integration) sammanställer, analyserar och för vidare goda exempel och projekterfarenheter från bland annat EU-programmen Equal och Europeiska flyktingfonden i syfte att påverka och förbättra system och policies inom asyl-, flykting- och integrationspolitiken.

NTG-asyl & integration initierar och bevakar forskning dessa området, följer och analyserar utvecklingen inom asyl- och integrationspolitiken och näraliggande politikområden på nationell och EU-nivå, samt fungerar som en länk till motsvarande temagrupp på EU-nivå inom Equal.

NTG-asyl & integration har en egen hemsida med i många fall unik information om asyl-, flykting- och integrationspolitik ur ett nationellt och europeiskt perspektiv.