Om du har problem att läsa mailet klicka här [http://www.temaasyl.se/templates/NewsLetter.aspx?id=2030]
Inbjudan till konferens den 22-23 november i Stockholm, Skansen

Asyl- och flyktingmottagande i fokus


NTG-asyl & integration inbjuder till en konferens där fem års erfarenheter av utvecklingsarbete inom olika EU-program för att förbättra mottagandet av asylsökande och flyktingar i Sverige presenteras.

Konferensen kommer att redovisa goda exempel från utvecklingspartnerskap och delprojekt från EU:s gemenskapsinitiativ Equal samt presentera de forskningsstudier som genomförts i anslutning till projektverksamheten.

Konferensens första del behandlar asyl- och flyktingmottagande utifrån fyra teman och dess andra, utvärdering samt utvecklingspartnerskapet som arbetsform.

Migrationsminister Tobias Billström medverkar under konferensen och kommer att tala om regeringens asylpolitik.

Yrkeskartläggning - en snabbare väg till arbete och integration?

Arbete är en viktig ingång till det svenska samhället och erfarenheten visar att asylsökande och flyktingar vill arbeta och göra rätt för sig. Samtidigt finns det flera hinder på vägen till arbete.

 • Är språket nyckeln för att komma in på den svenska arbetsmarknaden?
 • Vilka andra hinder finns för att komma in på den svenska arbetsmarknaden?
 • Främjar den organiserade sysselsättningen och introduktionen asylsökande och flyktingars/nyanländas inträde på arbetsmarknaden?
 • Hur fungerar andra, informella försörjnings- och introduktionsvägar?
 • Är yrkeskartläggning och meritportfölj effektiva instrument för arbetsmarknadsintegration av asylsökande och flyktingar?

Hälsa: Hur kan vi utveckla och säkerställa hälsofrämjande inslag i mottagande och introduktion?

Hälsa är en grundförutsättning för asylsökandes och flyktingars integration i Sverige. Inaktivitet och ovisshet ökar de asylsökandes ohälsa. God hälsa är en förutsättning för att delta i organiserad sysselsättning och introduktion.

 • Är ohälsa mer förekommande bland asylsökande och flyktingar i så fall varför?
 • Påverkar väntetidens längd asylsökandes hälsa?
 • Vad har hälsa för betydelse under asylprocessen och under introduktionstiden?
 • Hur kan systemen för mottagande och introduktion förbättra asylsökandes och flyktingars hälsa?
 • Hur kan kunskap om den svenska sjukvården och om hälsofrämjande livsföring förmedlas till asylsökande och nyanlända invandrare?

Medborgarkunskap: Vad, hur och för vem?

I EU:s gemensamma grundprinciper för integration betonas vikten av respekt för de europeiska värdena och att invandraren får grundläggande kunskap om värdsamhället. I flera europeiska länder diskuteras medborgarkunskaps- och värdegrundsfrågor, men i Sverige finns frågorna inte med i integrationsdebatten i samma utsträckning.

 • Hur ska man på bästa sätt introducera det nya samhället Sverige (och Europa) för personer med olika bakgrunder?
 • Hur kan medborgarkunskap förmedlas utan att mångfalden går förlorad?
 • Vad har medborgarkunskap/samhällskunskap för betydelse för att skola och arbetsliv ska fungera lika för alla?
 • Vad finns det för kulturella och social koder att överbrygga?

Återvändande/återsändande - avvisning eller re-integration?

Orsakerna är många till att människor lämnar sina hemländer och söker en ny framtid i Sverige. Likaså är orsakerna många till varför asylsökanden som erhållit ett negativt besked inte vill eller kan återvända. Att förbereda asylsökande på ett återvändande är en utomordentligt svår men angelägen uppgift.

 • Hur kan mottagandesystemet förbereda asylsökande för ett humant och värdigt återvändande?
 • Kan frivilligorganisationer vara ett komplement till Migrationsverkets återvändandearbete?
 • Går det att anordna utbildning för återvändande och vilka element bör den i så fall innehålla?
 • Kan bistånd kopplas till återvändande?


-------------------------------------------------------------------

PROGRAM (med reservation för ändringar)

Torsdag 22 november

Moderator: Per Wirtén, chefredaktör tidskriften Arena

9:00 Kaffe/te

9:30 Inledning
Vad har åstadkommits inom temaasyl och vilka är de fortsatta/framtida utmaningarna?
Anita Gradin ordförande NTG-asyl & integration

9:50 Goda exempel från tema asyl inom Equalprogrammet och det nya socialfondsprogrammet
Åsa Lindh; generaldirektör Svenska ESF-rådet

10:05 Välfärdens gränser - Mottagningens integration: Från asyl till bosättning
Maria Appelqvist fil. dr. i sociologi, Malmö Högskola

10:25  Kaffe/te/frukt

11:00 While we are waiting – Asylsökandes upplevelser av väntetiden och dess inverkan på integration och återvändande
Jan-Paul Brekke fil dr, Institutt for samfunnsforskning, Oslo

11:20 En väntan under påverkan: Hur påverkas hälsan under väntan på asyl?
Rudi Firnhaber, psykiater, Röda korsets center för tortyrskadade

11:40  Mellan hopp och förtvivlan: Erfarenheter och strategier i väntan på asyl
Rebecka Lennartsson, etnolog, Uppsala universitet

12:00  Tre system: Organiserad sysselsättning – målgruppsorganisering - informell ekonomi: Erfarenheter bland eritreanska asylsökande i Stockholm
Sadia Hassanen fil dr, CEIFO vid Stockholms universitet  TBC

12:20 Talking about integration.  Discourses, alliances and theories on labour market integration in Sweden
Jan-Paul Brekke, Institutt for Samfunnsforskning, Oslo

12:40-13.40 Lunch

13:40  Migrationsminister Tobias Billström

Paneldiskussioner med utvecklingspartnerskap, projekt och forskare

14:00  Yrkeskartläggning - en snabbare väg till arbete och integration?
Khaled Abdu: EDHR, Maria Appelqvist: IMER, Malmö Högskola, Ioana Bornaci: Meritportfölj, Henrik Emilsson: NTG-asyl och integration, Sis Foster: UP Aros, Sadia Hassanen: CEIFO, Stockholms universitet 

14:45 Hälsa: Hur kan vi utveckla och säkerställa hälsofrämjande inslag i mottagande och introduktion?
Rudi Firnhaber: Röda Korsets center för torterade flyktingar, Katarina Löthberg: Internationella hälsokommunikatörer Lilian Ralphsson: Rehabilitering av traumatiserade flyktingar i glesbygd, flyktingmedicinskat centrum i Norrköping Eva Sandegård: Hälsospåret, RE-KOMP, Bodil Sandstedt: Internationella hälsokommunikatörer: RE-KOMP , Annika Ågren: Migrationshälsan Cosmos, RE-KOMP/Aros Asyl 

15:30  Kaffe/te

16:00  Medborgarkunskap: Vad, hur och för vem?
Ginbot Abraha: EDHR, Mirsad Hadziv: Ankomst Göteborg, Göteborgs Initiativet, Birgitta Lindquist: Medborgarkunskap, Eva Norström: Etnologen, Lunds universitet, Thommy Persson: Rehabilitering av tarumatiserade flyktingar i glesbygd, Vuxenskolan Dorotea, Måns Wikstad: Medborgarkunskap, Fyrisskolan Uppsala
 
16:45 Återvändande/återsändande: Avvisning eller re-integration?
Aram Afsahi: Aros Asyl, Kunskapsbolaget Integra, Jan-Paul Brekke: Institutt for Samfunnsforskning i Oslo, Tomas Magnusson: Ankomst Göteborg, Göteborgsinitiativet
 
17:30 Avslutning

-------------------------------------------------------------------

Fredag 23 november

9:30 Paneldiskussion med utvärderare från projekt och utvecklingspartnerskap
Benny Hjern: RE-KOMP, Modul 16-20, Eva Norström: Ankomst Göteborg,  Kristina Helgesson: AROS Asyl, Eva Wikström: Rehabilitering av traumatiserade kvotflyktingar i glesbygd, Maria Appelqvist: utvecklingspartnerskap Equal omgång I  

10:30 Kaffe/te

11:00 Diskussioner i mindre grupper

12:00 Lunch

13:00 – 14:00 Sammanfattning av projektperioden och avslut

Programmet uppdateras kontinuerligt. 

-------------------------------------------------------------------

Plats: Skansens restauranger, Solliden, Djurgårdsslätten 49 (torsdag 22:a lokal Högloftet, fredag 23:e lokal Nyloftet)

Vägbeskrivning:
Se karta

Buss 47 från T-centralen mot Skansen, 150 meter till Djurgårdsslätten 49 (en restid på ca 12 minuter) eller färja från Slussen/Nybroplan.

Information  
Katarina Nilsson, NTG-asyl & integration 
031-701 20 88/076 877 11 77
katarina.nilsson@temaasyl.se 

Christian Råbergh, NTG-asyl & integration
08-32 02 90
christian.rabergh@temaasyl.se

Anmälan:


Konferensen är kostnadsfri och den Nationella Temagruppen asyl & integration bjuder på kaffe och en lättare lunch. Konferensen har ett begränsat antal platser och överstiger anmälningarna antalet befintliga platser fördelas platserna mellan olika organisationer och myndigheter.

Seminariet är fullt! Kontakta Katarina Nilsson för enstaka platser vid eventuella återbud.
E-mail: katarina.nilsson@temaasyl.se
Tel. 031-701 20 88/076-877 11 77

Medverkande Utvecklingspartnerskap (UP) och projekt
UP Aros Asyl
UP RE-KOMP
UP Ankomst Göteborg
UP Modul 16-20
UP Rehabilitering av traumatiserade kvotflyktingar i glesbygd
Internationella hälsokommunikatörer
Meritportfölj för asylsökande
Medborgarkunskap för gymnasieungdomar
Uppföljning av Ankomst Göteborgs deltagare