Om du har problem att läsa mailet klicka här [http://www.temaasyl.se/templates/NewsLetter.aspx?id=2010]
Inbjudan till seminarium den 14 november 2007 i Stockholm

Europeisk medborgarkunskap – för alla?
På spaning efter en europeisk värdegrund


NTG-asyl & integration inbjuder till ett seminarium med tema europeisk – och svensk – värdegrund, interkulturell dialog och elva europeiska grundprinciper för integration.

Diskussionen om den europeiska identiteten och de gemensamma europeiska värdena i förhållande till invandring och invandrare förs med stor intensitet – utanför Sveriges gränser.

I många av EU:s medlemsstater har integrations- och medborgarskapstest för invandrare införts och några nyckelord i den europeiska debatten om invandrares integration är interkulturell och interreligiös dialog,
s k medborgarkunskap (civic/citizenship education) och europeisk värdegrund. 

Tre projekt som arbetar med värdegrundsfrågor utifrån ett europeiskt perspektiv medverkar som goda exempel på verksamheter inom skola, föräldrautbildning och kommunal förvaltning.  Den av NTG-asyl & integration framtagna skriften Europeisk medborgarkunskap – för alla? presenteras och seminariet avslutas med diskussion om medborgarkunskapens roll i europeisk och svensk integrationspolitik.

SVT-journalisten Erika Bjerström inleder seminariet med en presentation av sin nyutkomna bok Porslinsmålerskan från Limoges, en kunskapsrik och fascinerande exposé över människor och politik i Europa.

-------------------------------------------------------------------

PROGRAM

9.00 Registrering/kaffe

9.30 Inledning NTG-asyl & integration

9.45 Porslinsmålerskan i Limoges
SVT-journalisten och författaren Erika Bjerström

10.45 Europeisk medborgarkunskap – för alla?
Presentation av NTG-asyl & integrations skrift nr 5  i serien Asylmottagande i fokus

11.00  Gud, familjen och makten
Kollektivism möter individualism. Om värdegrund och attityder bortom ”vi och dom”
Projektet Kom In, Europeiska flyktingfonden, Lise-Lotte Gustafsson
 
12.00 Lunch

13.00 Mammautbildning i Gottsunda
MOLI – Mothers improve their life skills. Ett transnationellt projekt inom EU-programmet Integration of third country nationals (INTI), Tove Österling-Wallner

14.00  Medborgarkunskap som integration
En utforskande gymnasielektion på Fyrisskolan i Uppsala
Projekt Medborgarkunskap, Equal, Europeiska socialfonden, Måns Wikstad

15.00  Kaffe & te

15.30  Presentation av Europeiska året för interkulturell dialog 2008
Representant från Kulturdepartementets projekt

15.45  Paneldiskussion
Representanter från referensgruppen NTG-asyl & integration och berörda departement

16.45  Avslutning

Obs! De tre projektpresentationerna genomförs och repriseras i tre mindre grupper där deltagarna medverkar aktivt i de övningar som utvecklats i projektet. Uppdelning i grupper sker under seminariet.

Välkomna!

-------------------------------------------------------------------

Tid:  Onsdagen den 14 november 2007 

Plats: Skansens restauranger, Solliden, Djurgårdsslätten 49
Nyloftet

Vägbeskrivning:
Se karta

Buss 47 från T-centralen mot Skansen, 150 meter till Djurgårdsslätten 49 (en restid på ca 12 minuter) eller färja från Slussen/Nybroplan.

Information   
Katarina Nilsson,  NTG-asyl & integration  
031-701 20 88/076 877 11 77 
katarina.nilsson@temaasyl.se  

Christian Råbergh, NTG-asyl & integration
08-32 02 90
christian.rabergh@temaasyl.se

Anmälan:
Seminariet är kostnadsfritt och den Nationella Temagruppen asyl & integration bjuder på kaffe och en lättare lunch. Seminariet har ett begränsat antal platser och överstiger anmälningarna antalet befintliga platser fördelas platserna mellan olika organisationer och myndigheter. 

Anmäl dig senast den 8 november 2007 här: http://temaasyl2.episerverhotell.net/Templates/FormPage.aspx?id=2011

NTG-asyl & integration
Den nationella temagruppen asyl & integration inom Equal (NTG-asyl & integration) sammanställer, analyserar och för vidare goda exempel och projekterfarenheter från bland annat EU-programmen Equal och Europeiska flyktingfonden i syfte att påverka och förbättra system och policies inom asyl-, flykting- och integrationspolitiken.

NTG-asyl & integration initierar och bevakar forskning dessa området, följer och analyserar utvecklingen inom asyl- och integrationspolitiken och näraliggande politikområden på nationell och EU-nivå, samt fungerar som en länk till motsvarande temagrupp på EU-nivå inom Equal.

NTG-asyl & integration har en egen hemsida med i många fall unik information om asyl-, flykting- och integrationspolitik ur ett nationellt och europeiskt perspektiv.

Europeiska året för interkulturell dialog
Det europeiska året för interkulturell dialog har utlysts av EU-kommissionen till år 2008. Den officiella hemsidan lanseras vid 2008 års början, men redan nu finns möjlighet att som organisation registrera sig på hemsidan och på så sätt börja bygga nätverk med andra aktörer i Europa.

Det europeiska året för interkulturell dialog har en budget på 10 miljoner € och satsningen fokuserar bl a på områden där interkulturell dialog kan bidra till social sammanhållning och ömsesidig förståelse. Målet är att året ska involvera så många som möjligt, särskilt ungdomar, och avsikten är att introducera dialogen där den behövs som mest, på skolor och arbetsplatser samt inom kultur, idrott och civilsamhälle. Den interkulturella dialogen är redan i dag en viktig del i EU:s arbete med att motverka olika former av diskriminering och rasism samt inom den europeiska asyl- och integrationspolitiken. Dialogen spelar också en allt större roll i Europeiska unionens yttre förbindelser.

Länk till den officiella hemsidan

Vad är medborgarkunskap?
Medborgarkunskap är ett ord som i Sverige sällan använts för att beskriva verksamheter för nyanlända personer med utländsk bakgrund. Begreppet är en översättning av den engelska termen civic education, och knyter inte nödvändigtvis an till medborgarskap, utan kan gälla alla samhällsmedborgare. I Sverige har frågan om samhällskunskap/information kopplad till värdegrunder inte funnits med i integrations-debatten i samma utsträckning som i andra europeiska länder. Ett förslag om språktest för medborgarskap från Folkpartiet uppfattades som mycket kontroversiellt. SKL (Sveriges kommuner och landsting) har i en rapport nyligen föreslagit att ett ”körkortsprov” bör inrättas för att under introduktionen mäta deltagarnas kunskaper, bl a om det svenska samhällets grundläggande demokratiska värderingar.