Om du har problem att läsa mailet klicka här [http://www.temaasyl.se/templates/NewsLetter.aspx?id=1736]
Fempoängskurs vid Stockholms universitet i samarbete med NTG-asyl & integration höstterminen 2007

Påtvingad migration i ett globalt, regionalt och nationellt perspektiv 

                       
                                 

Stockholms universitet anordnar i samarbete med NTG-asyl & integration under höstterminen 2007 en fempoängs kurs i ämnet påtvingad migration - forced migration.

Globala migrationsrörelser och nya migrationsmönster – mixed flows - påverkar i allt högre grad förhållanden i Sverige, i vårt närområde och i hela EU. Förra året kom drygt 32 000 afrikanska flyktingar/invandrare till Kanarieöarna, i år beräknas cirka       40 000 asylsökande komma till Sverige. Under senare år har drygt 50 procent av de asylsökande som kommit till Sverige, och fått avslag på sin ansökan, avvikit efter att de fått sitt utvisningsbeslut; av dessa stannar troligtvis en majoritet kvar i landet illegalt. Till EU beräknas komma omkring en halv miljon ”illegala”/irreguljära invandrare årligen, en stor del på flykt undan krig, förföljelse, miljökatastrofer och fattigdom.

Migrationsfrågorna berör oss allt mer och är allt mer i fokus i politik och i media. Kunskaperna om s k påtvingad migration, om de nya migrationsmönstren och vilka konsekvenser dessa får för Europa och Sverige är dock ofta bristfälliga. NTG-asyl & integration vill med denna kurs om påtvingad migration bidra till att introducera ett i Sverige delvis nytt kunskaps- och forskningsfält.

Kursen vänder sig till dem som arbetar med asyl- och flyktingfrågor, tjänstemän på kommuner, länsstyrelser och Migrationsverk, vårdpersonal inom landsting och privata vårdinstitutioner, politiker, beslutsfattare och journalister. Som föreläsare anlitas svenska och internationella forskare, bl a Dr. Christina Boswell, Edinburgh University och Dr. Khalid Koser, The Brookings Institution, Washington DC, samt Jan O Karlsson, ordförande i Förenta Nationernas Global Commission on International Migration. Tidigare ”gömda” asylsökande kommer under kursen att redovisa sina upplevelser av människosmuggling, flykt och oviss väntan.

Syfte och mål

Kursen har fokus på Forced migration ur ett globalt, regionalt och lokalt perspektiv. Syftet är att utforska de nya migrationsrörelserna från ett tvärvetenskapligt perspektiv. Baserad på grundläggande teorier inom migrationsforskning syftar kursen också till att erbjuda en jämförande och historisk utblick.

Innehåll

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier. Med hjälp av nationella och internationella gästföreläsare, kurslitteratur samt en interaktiv undervisningsform är kursmålet att deltagarna skall få en goda kunskaper i:

  • Påtvingad migration, orsaker och konsekvenser
  • Transnationell migration, samtidsperspektiv
  • Irreguljär migration
  • Trafficking och människosmuggling, ett sociologiskt perspektiv
  • Flyktingar i en ny världsordning
  • Global Commission on International Migration
  • Europeiska Unionen, policy och visioner. En kritisk granskning
  • Migration, säkerhet och riskanalys

Ladda ner preliminärt schema för kursen 

Litteraturlista för kursen 

Medverkande institutioner

Kursen genomförs i samarbete med NTG-asyl & integration , ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, och Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Kursen anordnas i form av uppdragsutbildning. Kurskostnaden är 9 500 kr inklusive kurslitteratur. Kursledare är Fil dr Shahram Khosravi, socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet.

Frågor

Kontakta SUCCESS – Stockholm University Centre for Continuing Education and Study Services - för information                    tel 08- 674 75 41, lotta.mclaughlin@success.su.se eller NTG-asyl & integration tel 070-226 92 29, info@temaasyl.se.

Anmälan

Senaste anmälningsdag är onsdagen den 22 augusti 2007. Kursen början 21 september. Anmälan görs via webbformulär på NTG-asyl & integrations hemsida: http://temaasyl2.episerverhotell.net/Templates/FormPage.aspx?id=1727

Genom SUCCESS får företag och organisationer tillgång till den senaste kunskapen från Stockholms universitet som är ett av Sveriges största universitet och huvudstadsregionens centrum för högre utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och naturvetenskap.

Information om NTG-asyl & integration: www.temaasyl.se