Avhandling om svensk offentlig flyktingdebatt under krigsåren

2006-09-30

Vid Stockholms universitet, historiska institutionen, framlade Mikael Byström i september 2006 avhandlingen En broder, gäst och parasit: Uppfattningar och föreställningar om utlänningar, flyktingar och flyktingpolitik i svensk offentlig debatt 1942-1947. Syftet med avhandlingen är att analysera den offentliga debatten om utlänningar, flyktingar och flyktingpolitik mellan krigs- och efterkrigsåren 1942-1947. Flyktinginströmningen till Sverige ökade dramatiskt efter 1942 och framåt - men genomgick attityderna till ”de främmande” samma snabba förändringar? I avhandlingen undersöks hypotesen om "det nordiskas särställning", The Nordic prerogative, något som vägdes in vid bedömningen av skyddsbehov för flyktingar från de nordiska grannländerna i förhållande till andra flyktinggrupper. De flyktingar som inte överensstämde med idén om ”de nordiska brödrafolken”, i synnerhet balter och danska judar, ansågs vara de mest problematiska, både i den allmänna debatten och i bedömningen av flyktingstatus.