Avhandling om barns erfarenheter av asyltillvaron

2006-09-20

Vid Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga fakulteten, framlade Åsa Löwdén i september 2006 sin avhandling Asylexistensens villkor: Resurser och problem i meningsskapande hos asylsökande barn i Sverige. Avhandlingen undersöker vilka metoder som 20 asylsökande barn i Sverige har utvecklat för att skapa meningsfullhet (”meaning making”) i sina liv under asyltiden. Underlaget för avhandlingen består av medicinska journaler, frågeformulär och intervjuer med barnen samt teckningar. Av resultaten framkommer att skolmiljön har varit den viktigaste grunden för barnens meningsskapande. Ett stort problem för barnen har varit oron och ångesten under väntan på besked om deras asylansökningar.

Läs mer om avhandlingen och ladda ner den på Uppsala universitets hemsida