Asylmottagande i fokus - NTG-asyl & integration lanserar ny skriftserie

NTG-asyl & integration har under hösten 2006 inlett utgivningen av en serie skrifter som ur olika aspekter behandlar asylmottagande och de asylsökandes villkor. I serien publiceras både forskningsbaserade rapporter, mindre utredningar och andra studier som belyser mottagandesystemen på både nationell och EU-nivå.

Fem skrifter finns hittills publicerade. Den första, Av egen kraft. Asylsökande organiserar sig, är skriven av den tidigare ordföranden i Association for Eritrean Asylum Seekers in Sweden, Ginbot Abraha. Här redovisas en i det närmaste unik verksamhet av självorganisering bland asylsökande, en verksamhet som innefattar  stöd under själva asylproceduren och, vilket i synnerhet berör NTG-asyl, ett alternativt asylmottagande med ett brett utbud av utbildningar, socialt stöd och fritids- och kulturaktiviteter.

Den andra skriften är en något förkortad version av statsvetaren Lisa Tönnes magisteruppsats Asylsökandes socio-ekonomiska rättigheter. Tönnes redovisar i studien hur dessa rättigheter utformats i folkrätt, EU-rätt respektive nationell rätt.  Studiens titel, En värdig levnadsstandard. Asylsökandes sociala och ekonomiska rättigheter refererar till EU:s mottagandedirektiv, där det i en av portalparagraferna heter: ”Det bör fastställas mininormer för mottagande av asylsökande som under normala förhållanden räcker till för att ge dem en värdig levnadsstandard och jämförbara levnadsvillkor i alla medlemsstater.”

Andra i serien hittills publicerade skrifter behandlar återvändade/ återsändande av asylsökande som fått avslag på sin asylansökan samt frågan om s k eget boende för asylsökande. Senast (oktober 2007) utkom A handbook for Asylum Seekers in Sweden, en praktisk guide för asylsökande om det svenska systemet för prövning och mottagande.

Under hösten - vintern 2007 - 2008 planeras utgivning av ytterligare skrifter: En rapport om s k medborgarkunskap (civic education) med titeln Europeisk medborgarkunskap - för alla?, en översiktlig rapport om hälso- och sjukvårdsfrågor för asylsökande (samt projekt inom detta område) och en sammanställning av utvecklingslinjer och centrala frågor inom svensk och europeisk integrationspolitik.  

Tryckta exemplar av skrifterna kan beställas kostnadsfritt från info@temaasyl.se. Ange hur många exemplar som önskas samt vilken adress de skall skickas till.