Slutrapport från Plattform Flen

Ett uppskattat inslag under NTG-asyls seminarium Ett annnat mottagande? var presentationen av flyktingfondsprojektet Plattform Flen. Inom projektet har man utvecklat alternativa aktiviteter för asylsökande inom Migrationsverkets organiserade verksamhet. Projektbudgeten var 13 miljoner kronor och bidraget från Europeiska flyktingfonden 5,6 miljoner kronor.
 
Projektet Plattform Flen, som avslutades under 2004, har nu sammanställt sin slutrapport. Rapporten innehåller en rad intressanta iakttagelser om Migrationsverkets Organiserade verksamhet. I rapporten finns också ett stort antal slutsatser och rekommendationer: Man uppger dock att det funnits betydande svårigheter att få genomslag/respons hos Migrationsverket för de produkter, rekommenationer och slutsatser man kommit fram till - något som också framkom vid projektpresentationen under NTG-asyls seminarium Ett annat mottagande?
 
Bland projektets slutsatser och rekommendationer märks:

- De asylsökande har egna preferenser och de deltar frivilligt i en organiserad verksamhet som svarar mot dessa preferenser/ av asylsökande efterfrågade aktiviteter.

- Svenska frivilligorganisationer har möjlighet att svara mot denna efterfrågan med ett brett utbud av verksamheter lokalt och regionalt.

- Den alternativa kostnaden för den nuvarande sfi-dominerade verksamheten kan räknas fram i genomsnittskostnaden för aktivitetstimmar per person i Plattform Flen jämfört med fakturerade kostnader för sfi per effektiv deltagartimme. Det visar sig enligt projektledningens beräkningar att 720 timmar i sfi kostar ca 36 000 kronor vilket motsvarar kostnaden för ca 1 800 till 2 000 timmar i verksamheten anordnad av Plattform Flen. Med denna modell skulle Migrationsverket kunna sänka kostnaden för den organiserade verksamheten med 100 miljoner kronor och ändå fördubbla volymen i verksamhetsutbudet.

Migrationsverkets sätt att jämställa närvaro vid sfi med arbetsplikt bygger på ett grovt tankefel. Sfi-kostnaden för en asylsökande är ett pris som den asylsökande inte kan påverka. De asylsökande får med den nuvarande modellen en klar signal om att deras preferenser inte räknas in i utformningen av utbudet av tjänsterna. De blir a priori uteslutna från samarbete.

- Kostnaden för en projektorganisation kan sänkas kraftigt genom att Migrationsverket samarbetar med lokala frivilligorganisationer och stödjer dessa vad gäller administration och
ledning av projekt.

- Migrationsverket måste satsa på en kompetensutveckling för anställda och föra in ett tydligare europeiskt perspektiv på verksamheten. De anställda bör få möjlighet att studera
verksamhet riktad till asylsökande i andra medlemsstater, i synnerhet den roll som frivilligorganisationerna spelar.

- Migrationsverkets fixering vid sfi är absurd. De flesta asylsökande kommer aldrig att bli föremål för en integration. SfiI bör avskaffas till förmån för ett bredare utbud av verksamheter
som erbjuder möjlighet till en ”normalisering” av vistelsen i det svenska samhället.

- Migrationsverket är fånge i ett ineffektivt och resursslösande system med sfi som dominerande del av den organiserade verksamheten. Systemet motverkar alla försök till att skapa en samarbetskultur. Det krävs en kraftfull satsning på en starkare processtyrning om ledningen tillsammans med lokala enhetscheferna skall kunna bryta låsningen.

Projektledningen för Plattform Flen fick aldrig igång en meningsfull dialog med regionledningen i Migrationsverket om utvecklingen/spridning av projektresultat förrän under slutskedet då den tillförordnade chefen för regionen träffade projektledningen, men saknade möjlighet att fatta beslut i för projektet relevanta frågor; intresset och viljan fanns bara inte. Ett viktigt mål gick inte att uppnå. Det fanns ingen samsyn och ingen process som ens kunde leda till ett klart nej om en sådan fortsättning/ett sådant projekt.