EU:s sysselsättnings- och sammanhållningspolitik

EU:s sysselsättningsstrategi tillkom 1997 som ett försök att minska arbetslösheten i Europa. Under åren har samarbetet stärkts. Tanken med sysselsättningsstrategin är att länderna ska dra lärdom av varandra i kampen mot arbetslösheten. Målet för samarbetet är enligt fördraget att "främja en kvalificerad, utbildad och anpassningsbar arbetskraft och en arbetsmarknad som är mottaglig för ekonomiska förändringar". Huvudansvaret för sysselsättningspolitiken ligger fortfarande hos varje enskilt land.

Lissabonstrategin
Vid toppmötet i Lissabon år 2000 enades stats- och regeringscheferna i EU om att man på tio år skulle göra EU till världens mest konkurrenskraftiga och kunskapsbaserade union med full sysselsättning och god social sammanhållning. Eftersom toppmötet ägde rum i Lissabon kom detta att kallas Lissabonstrategin. EU:s sysselsättningsstrategi är instrumentet för att nå Lissabonstrategins mål på sysselsättnings- och arbetsmarknadsområdet. I mars 2005 enades stats- och regeringscheferna om en nystart för Lissabonstrategin med ökat fokus på tillväxt och sysselsättning vilket innebar en mer sammanhållen process där sysselsättningsstrategin knöts ännu närmare Lissabonstrategin.

Den öppna samordningsmetoden
Sysselsättningsstrategin arbetar med en årlig process som genomförs med hjälp av den så kallade öppna samordningsmetoden. Den innehåller olika komponenter: mål och riktlinjer för sysselsättningspolitiken, nationella handlingsprogram, en gemensam rapport om sysselsättning och rekommendationer till medlemsländerna.

Förutom sysselsättningsstrategin är också processen för social integration och trygghet, den så kallade sammanhållningspolitiken, en viktig del av Lissabonstrategin och precis som för sysselsättningsstrategin sker en öppen samordningsmetod för att koordinera insatserna för att minska fattigdom och öka social integration.

Fonder för att uppnå sysselsättning och sammanhållning
Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden ska tillsammans arbeta för att uppnå målen i sysselsättnings- och sammanhållningspolitiken. Under programperioden 2007–2013 kommer Sverige att tilldelas cirka 13 miljarder kronor: 7,4 miljarder kronor till Europeiska regionala utvecklingsfonden och 5,5 miljarder kronor till Europeiska socialfonden.

Fördjupningsområden


Kommissionens förslag till gemensam rapport om social trygghet och social integration 2007
2007-01-26
Kommissionens nya rapport om social trygghet och integration bygger på de nationella rapporter som EU:s medlemsländer lämnade till kommissionen hösten 2006. Rapporten är en del i den öppna samordningsmetod som ska stödja medlemsländernas strävan efter en större social sammanhållning.
Regeringens nationella strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007– 2013
I december 2006 presenterade regeringen den nationella strategin för konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013. Strategin vidareutvecklar samordningen mellan den regionala utvecklingspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och den europeiska sammanhållningspolitiken i Sverige.
Facing the Challenge - The Lisbon strategy for growth and employment (2004)
Wim Kok presenterade på EU-toppmötet den 4-5 november 2004 den högnivårapport som utarbetats inför halvtidsöversynen av Lissabonstrategin våren 2005.
National Action Plan/National reform programmes (1998- )
Varje medlemsstat lägger upp en nationell sysselsättningsplan, National Action Plan (NAP) som beskriver hur riktlinjerna för sysselsättningsfrågor följs i den nationella praktiken. Varje nationell sysselsättningsplan beskriver de framsteg som åstadkommits under de senaste tolv månaderna, samt de åtgärder som planeras för nästkommande tolv; dokumentet är således både redovisande och framåtsyftande.
EU:s socialpolitiska agenda (2000)
EU:s socialpolitiska agenda, ett femårigt arbetsprogram, antogs vid Europeiska rådets möte i Nice i december 2000.
The fight against social exclusion in the European Union (2000)
Under föregående programperiod för Europeiska socialfonden, med Sverige som ordförande i en s k transnationell fokusgrupp, genomfördes en studie av framväxten av socialfonden och en analys av ett antal projekt inom gemenskapsinitiativet Employment av Mauricio Rojas, då verksam vid Lunds universitet.
Högnivågrupp reviderar den socialpolitiska agendan inför 2006 (2004)
Den socialpolitiska agendan lanserades av EU-kommissionen i juni 2000 och gäller till 2005, därefter lanseras agendan för perioden 2006-2010. Inför förberedelserna för den senare perioden upprättades i slutet av 2002 The High Level Group on the future of employment and social policy in an enlarged European Union. Gruppens uppdrag var att i mitten av 2004 presentera en rapport som identifierade de utmaningar, möjligheter och vägval som unionen står inför på sysselsättnings- och socialpolitiksområdet. Gruppen arbetade i ett och ett halvt år och var sammansatt av representanter från olika medlemsstater och organisationer.
Jobs, jobs, jobs (2003)
Wim Kok, f d premiärminister i Nederländerna, redogör i rapporten Jobs, jobs, jobs - Creating more employment in Europe för praktiska reformer för en reviderad sysselsättningsstrategi.