EU:s antidiskrimineringspolitik

Amsterdamfördraget från 1999 ger den juridiska grunden för att bekämpa diskriminering på unionsnivå utifrån kön, ras och etnicitet, religion och tro, handikapp, ålder och sexuell läggning. Genom fördraget blev diskrimineringsområdet en del av gemenskapsrätten och därmed fick EU-kommissionen mandat att agera. Artikel 13 i fördraget anger att medlemsstaterna ska inrätta lagstiftning om de nämnda diskrimineringsgrunderna. 

I oktober 1999 höll det Europeiska rådet ett extramöte i Tammerfors för att lägga grunden för ett tätare samarbete inom invandring och asyl, med integrations- och diskrimineringsfrågor som en viktig del.

Likabehandling

År 2000 antog ministerrådet två huvuddirektiv mot diskriminering. Det ena direktivet innebär förbud mot att diskriminera någon på grund av ras eller etniskt ursprung inom de flesta områden av samhällslivet. Det andra hänvisar till betydligt fler diskrimineringsgrunder; religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder och sexuell läggning, men är sin tur svgränsat till arbetslivet. Medlemsländerna är skyldiga att införa båda direktiven i sin nationella lagstiftning och utse ett särskilt organ som ska ge stöd till personer som utsätts för diskriminering.

EU följer regelbundet upp genomförandet av direktiven och arbetet med att utveckla lagstiftning och procedurer för att motverka diskriminering. Ett nätverk har bildats mellan medlemsländernas respektive organ för att motverka diskriminering. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering representerar Sverige.  


EQUAL-programmet

EU finansierade under åren 2001-2007 ett särskilt EU-program, Equal, för att stödja bekämpningen av diskriminering. Equal, inom vilket NTG-asyl & integration bildades, är en del av den Europeiska socialfonden. Tanken med Equal var att flera samverkansparter skulle gå samman för att inom ett gemensamt tema motverka diskriminering. 
 

Byrån för de grundläggande rättigheterna

EU har också bildat ett Centrum mot Rasism, European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC), som övervakar omfattningen och utvecklingen av rasism och främlingsfientlighet i Europa. I december 2006 enades medlemsstaterna om att upprätta en "Byrå för de grundläggande rättigheterna" i vilken EUMC:s verksamhet skulle uppgå. NTG-asyl & integration har följt debatten inför inrättandet av byrån, läs mer här. 
 

"För mångfald. Mot diskriminering."

Som en del av aktionsprogrammet mot diskriminering driver EU-kommissionen sedan juni 2003 en femårig paneuropeisk informationskampanj för att bekämpa diskriminering på grund av etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning, ålder, funktionshinder och sexuell läggning. Kampanjen handlar i sin första fas främst om att verka för mångfald på arbetsplatsen och har tagits fram i nära samarbete med EU:s regeringar, fackföreningar, arbetsgivarförbund och frivilligorganisationer. 


2007- Europeiska året för lika möjligheter för alla

År 2007 utsågs till Europeiska året för lika möjligheter för alla (European Year of Equal Opportunities for All). Målet med året för lika möjligheter för alla var att öka EU-medborgarnas medvetenhet kring den av unionen redan antagna lagstiftning mot diskriminering, och på så sätt öka genomslagskraften för denna. Läs mer på kampanjens hemsida.

Ett nytt antidiskrimineringsdirektiv under bearbetning

Efter att under en längre tid ha aviserat dess tillkomst, planerar EU-kommissionen att i juni 2008 lägga fram ett förslag om en ny gemensam antidiskrimineringslagstiftning. Syftet med ett nytt diskrimineringsdirektiv var från början att utvidga lagstiftningen till att omfatta samtliga diskrimineringsgrunder som nämns i Amsterdamfördraget, och att förbudet skulle gälla alla samhällsområden, även utanför arbetslivet. Att innefatta alla diskrimineringsgrunder i det nya direktivet  har dock visat sig vara kontroversiellt, och rådet och parlamentet fortsätter diskutera den slutliga utformningen.