Diskrimineringskommittén (2002-2006)

2006-10-25

Diskrimineringskommittén (2002-2006)

Kommittén fick i januari 2002 i uppgift att göra en översyn av den svenska diskrimineringslagstiftningen och – framför allt – överväga dels en gemensam lagstiftning mot diskriminering som omfattar alla eller flertalet diskrimineringsgrunder och samhällsområden, dels en samordning eller sammanslagning av några av eller samtliga av Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning.

Den hittillsvarande situationen med ett flertal lagar mot diskriminering har varit svår att överblicka. Den kan närmast beskrivas som ett lapptäcke. Avsikten med utredningen har varit att de lagförslag som lämnas i detta slutbetänkande skall göra lagstiftningen både effektivare och mer heltäckande. Lagen föreslås alltså ersätta de många lagarna som gäller idag: jämställdhetslagen (1991:433), lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder, lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering och lagen (2006:000) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.

Den föreslagna lagen håller sig också inom de tvingande ramar som beslutats av EU. Enligt artikel 21.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU-stadgan) är all diskriminering på grund av bl.a. kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning förbjuden.

Förutom en sammanhållen lag mot diskriminering och förslag om en gemensam myndighet för samtliga diskrimineringsgrunder, som de flesta remissinstanser håller med om, finns det också mer kontroversiella förslag i Diskrimiteringskommitténs utredning. Ett av de kontroversiella förslagen är att kommittén föreslår möjligheter till positiv särbehandling på grund av etnicitet. Invändningar mot det och andra förslag finns i de många och omfattande reservationer och kommentarer som är bilaga till utredningen.

Diskrimineringskommitténs slutbetänkande - En sammanhållen diskrimineringslagstiftning (SOU 2006:22) - lämnades till regeringen i februari 2006.