Arbete och sysselsättning till asylsökande – goda exempel och rekommendationer från Equal-seminarium i Grekland

2006-09-14

Den Europeiska temagruppen asyl (ETG-asyl) inom Equal-programmet har tidigare anordnat en serie seminarier – s k practise events - i syfte att utbyta erfarenheter och identifiera goda exempel inom områdena information/vägledning, (yrkes-)utbildning och kompetensutveckling.  I juni anordnades ytterligare ett seminarium, denna gång med rubriken Asylsökande till arbete och sysselsättning,  på initiativ av det grekiska programkontoret för Equal.

Bland de över hundra deltagarna märktes näringslivsrepresentanter från det grekiska nätverket för CSR (Corporate Social Responsibility - Företagens sociala ansvar), Shell och Heraklions handelskammare. De medverkande näringslivsrepresentanterna gav i sina presentationer uttryck för ett starkt engagemang för de asylsökandes sak och redovisade också flera exempel på konkreta insatser från företagens och arbetsgivarnas sida för att bereda praktik- och arbetsmöjligheter för asylsökande och flyktingar.

I seminariet Arbete och sysselsättning till asylsökande ingick ett besök på ett mottagningscenter för ensamkommande asylsökande ungdomar i Anogia, en liten bergsby på Kreta. Byn har en dramatisk och tragisk historia av kamp mot förtryck och våld. Under andra världskriget bjöd befolkningen motstånd mot de tyska ockupanterna och som straff utplånades byn av den tyska armén. Efter kriget beslöt man att upprätta ett center för mottagande av flyktingar som en viktig markering av byns och dess befolknings traditioner av kamp för frihet och självständighet.
I seminariet Arbete och sysselsättning till asylsökande ingick ett besök på ett mottagningscenter för ensamkommande asylsökande ungdomar i Anogia, en liten bergsby på Kreta. Byn har en dramatisk och tragisk historia av kamp mot förtryck och våld. Under andra världskriget bjöd befolkningen motstånd mot de tyska ockupanterna och som straff utplånades byn av den tyska armén. Efter kriget beslöt man att upprätta ett center för mottagande av flyktingar som en viktig markering av byns och dess befolknings traditioner av kamp för frihet och självständighet.Ett trettiotal Utvecklingspartnerskap från både första och andra omgången av Equal deltog i seminariet. I fem tematiska arbetsgrupper redovisades erfarenheter från projektens arbete, varefter deltagarna sammanställde slutsatser och rekommendationer. Nödvändigheten av att öppna arbetsmarknaden för asylsökande under väntetiden betonades, och man välkomnade den positiva attityd som de grekiska arbetsgivarrepresentanterna visat under seminariet.

Inför den i november 2006 förestående europeiska konferensen inom tema asyl inom Equal som äger rum i Malmö, betonade man också vikten av att få med arbetsgivare som medverkande och goda exempel. Konferensen behandlar bland annat EU:s direktiv om mottagande av asylsökande, med fokus på deras socio-ekonomiska rättigheter i förhållande till arbetsmarknad och utbildning.

Flera av de medverkande Utvecklingspartnerskapen hade goda erfarenheter av att arbeta med att identifiera och utveckla nischer på arbetsmarknaden som stämde överens med de asylsökandes specifika kompetens och behov. Ett exempel är de nya professionerna Internationella hälsokommunikatörer och Språk- och kulturmediatörer  inom sjukvård som utvecklats av projekt i Sverige (UP ReKOMP) respektive Tyskland (UP SPUK).

Inför den nya programperioden rekommenderar man också medlemsstaterna att inkludera asylsökande i de nationella programmen som en målgrupp för utvecklingsarbetet inom Europeiska socialfonden. Stöd till social och yrkesmässig integration av asylsökande är en synnerligen viktig komponent för att utveckla och förstärka den sociala dimensionen i Unionen och därmed också den europeiska sociala modellen.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se