Nätbaserad kurs och informationssida för yrkesvägledning av flyktingar och asylsökande - ett angeläget europeiskt projekt inom Leonardo da Vinci

2006-10-01

Månadens projekt oktober 2006

Efter att ha kartlagt och identifierat de specifika behoven vad gäller yrkesvägledning hos målgruppen – i första hand asylsökande och flyktingar –, har man i detta transnationella projektet utvecklat två produkter: en interaktiv nätbaserad utbildning för vägledare och annan personal som arbetar med asylsökande och flyktingar och en hemsida med information och fakta för en s k multikulturell vägledning.

Projektet – Mainstreaming Vocational Guidance for Refugees, Asylum Seekers and Migrants – slutfördes i september 2006. Medverkande har varit en rad utbildnings- och frivilligorganisationer från Tyskland, Danmark, Irland, Storbritannien, Italien, Slovenien och Tjeckien.

Över hundra vägledare har deltagit i den internetbaserade kursen under projektperioden, som nu finns utlagd på projektets hemsida.

Samma vägledningsmål - men särskilda kunskaper och kompetenser behövs
Yrkes- och studievägledning av asylsökande och flyktingar har i grunden samma mål som all vägledning: ge klienten ett underlag för ett övervägt val av yrke och utbildning. Målgruppens bakgrund ställer dock andra krav på vägledarens kompetens än vid vägledning av ungdomar och vuxna med skolgång, socialisation och arbetserfarenheter i sitt eget land och sin egen kultur. I projektet har man identifierat följande områden:

- Konsekvenser av och påverkan på individen av upplevelser före och under flykten; exilsituationen

- Kunskaper om utbildnings- och arbetsmarknadssystem i flyktingarnas ursprungsländer

- Asylsökandes och flyktingars rättigheter vad gäller utbildning, arbetsmarknad och socialt stöd

- Allmänna fakta om ursprungsländer och om asylsökande och flyktingar i respektive mottagarland

- Information om nationella och lokala frivilligorganisationer som arbetar med/för målgruppen

En gemensam hemsida på sex språk
Grundinformation om de frågor som specifikt berör vägledning av asylsökande och flyktingar finns på projektets hemsida. Några av parterna i projektet har dessutom byggt ut landspecifik information på egna hemsidor, som därmed blivit ett led i spridningen och aktuellthållandet av projekterfarenheter och –koncept.

Hemsidan innehåller också ett antal vanligt förekommande frågor – FAQ – i anslutning till mötet med och vägledning av asylsökande och flyktingar. Här finns också länkar för vidare informationssökning i respektive medlemsstat och på EU-nivå.

Projektet avslutades formellt med en konferens i Hamburg i september 2006. I den omfattande dokumentationen från konferensen finns bland annat intressanta och tankeväckande artiklar av professor Joachim Schröder från Tyskland (Utmaningar för vägledningen i mångfaldens tidsålder, på tyska) och professor Peter Plant från Danmark (Vägledningsstandards i ett internationellt perspektiv, på engelska).