ASSET – kommunalt asylmottagande i ett europeiskt perspektiv

2006-01-01

Månadens projekt januari 2006

I det transnationella projektet ASSET (Asylum Support Systems in European Territories), finansierat av EU-programmen Leonardo, Socrates och Youth, har sex regioner, företrädda av kommuner och frivilligorganisationer i fem medlemsstater, genomfört ett systematiskt arbete med erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande. Fokus har varit på asyl- och flyktingmottagande i glesbygd och de specifika problem som målgruppen kan ha med tanke på social, ekonomisk och kulturell integration.

Respektive part i projektet har bidragit med innovativa metoder och koncept – goda exempel – inom bl a utbildning, mentorskap/mediatörer, information, socialt stöd och tvärkulturell kompetens/medvetandegörande. Genom att testa idéer och system i ett vidare europeiskt sammanhang har en form av validering skett som bidragit till vidareutveckling och förbättring av existerande system. Utvecklingsarbete har också skett vad gäller yrkesprofilen hos de s k mediatörerna/en ny form av multidisciplinär stödperson för den asylsökande/flyktingen. I flera av aktiviteterna har målgruppen involverats.

Sammantaget ett mycket intressant projekt där lokalsamhällets och kommunernas engagemang i asyl- och flyktingmottagande synliggjorts och vidareutvecklats med gott resultat. Inte minst är den kommunala asyl- och flyktingmottagningen i Oravais i Österbotten i västra Finland intressant med tanke på NTG-asyls plädering för en åtskillnad mellan prövning och mottagande också i det svenska asylsystemet.

Oravais kommun, med drygt 2 000 innevånare har för närvarande cirka 200 asylsökande, därav 30 ensamkommande barn/ungdomar. Ytterligare ett fyrtiotal flyktingar med uppehållstillstånd finns i kommunen, flertalet sysselsatta i det lokala näringslivet. Även av de asylsökande arbetar ett trettiotal.

Övriga medverkande regioner/kommuner i det transnationella partnerskapet var Thessalia i Grekland, Waterford på Irland, Campania och Piermonte i Italien och Murcia i Spanien.

Tema asyl följer och rapporterar från projektet och dess resultat under våren 2006, då också en slutrapport kommer att presenteras från partnerskapet.

Studiebesök i Oravais
Tema asyl har nyligen besökt den kommunala flyktingförläggningen i Oravais som verkat sedan 1991. Besöket bjöd på givande diskussioner med förläggningens chef Mats Hägglund, rundvandring på förläggningens olika enheter – bl a familjehemmet Taberna för ensamkommande barn och ungdomar, besök på lektioner i språkundervisning för asylsökande och slutligen en redovisning av förläggningens deltagande i ASSET-projektet (slutrapport beräknas komma under våren, arbetet ligger under Irland som är projektkoordinator). Besöket bidrog till fördjupad inblick i den väl fungerande verksamheten på förläggningen och var ett ytterligare exempel på ett mottagandesystem, åtskilt från asylprövningen.