Asylpolitiskt program från Folkpartiet: Separera asylprövning och asylmottagande!

2006-03-13

Folkpartiet har presenterat ett nytt asylpolitiskt program, där man bland annat föreslår en organisatorisk åtskillnad mellan asylprövning och mottagande - helt i linje med de förslag som NTG-asyl tidigare framfört i sin årliga rapport Förslag till nationell politik. Även i övrigt finns i programmet flera positiva och framåtsyftande förslag -  extern tillsyn och kvalitetskontroll av mottagandet, utvidgning av möjligheterna till lönearbete för asylsökande samt garantier för de asylsökande att kunna deltaga i yrkesutbildning och/eller praktik under väntetiden. Också analysen av de i media uppmärksammade händelserna på Migrationsverket stämmer väl överens med den uppfattning som Tema asyl tidigare framfört: det handlar snarare om systemfel än individuella felsteg. I programmet påpekar man faran med den slutenhet som finns i det nuvarande systemet och där Migrationsverket har den dubbla rollen som ansvarig för både prövning och mottagande.

I programmet hänvisas också till erfarenheter och praxis från andra medlemsstater. Folkpartiets förslag innebär en normalisering och, i positiv mening, en "europeisering" av det svenska asylmottagandet. Programmet är en tydlig markering av att frågorna om mottagandet av asylsökande nu måste bli föremål för politisk granskning och debatt. Det innebär också en utmaning för övriga riksdagspartier att på motsvarande sätt ta fram program och förslag om ett förbättrat asylmottagande - eller understödja de nu presenterade.