Artiklarna 13 och 14 i EU:s direktiv om mottagande av asylsökande - uppfyller Sverige miniminormerna?

2006-01-24

Artiklarna 13 och 14 i Europeiska rådets direktiv om mottagande av asylsökande handlar om s k materialla mottagningsvillkor, dvs vilken minimistandard som skall finnas för det boende som erbjuds asylsökande.

Medlemsstaterna har genom direktivet förbundit sig att upprätthålla "miniminormer för mottagande av asylsökande som under normala förhållanden räcker till för att ge dem en värdig levnadsstandard".  Vad gäller förläggningsboende för asylsökande anges att detta skall ske i "...förläggningar som garanterar en tillräcklig levnadsstandard. (an adequate standard of living)".

I Sveriges Radios program Front uppmärksammades nyligen förhållandena vid Migrationsverkets s k anläggningboende i Fagersta. 

Europeiska rådets direktiv 2003/9/EC (27/1 2003) anger miniminormer for mottagande av asylsökande. I Direktivets 28 artiklar regleras olika aspekter av mottagandet, bland annat tillträde till arbetsmarknad och yrkesutbildning, skolgång och utbildning för minderåriga, hälso- och sjukvård samt boende och försörjning. Även åtgärder för utsatta grupper, t ex ensamkommande barn och tortyrskadade behandlas.