UP Asset UK

Ett ambitiöst upplagt Utvecklingspartnerskap som arbetat fram en bred repertoar av nya metoder och koncept för yrkesmässig och social integration av asylsökande i Storbritannien. I projektet utgår man från asylmottagandet som en del i en sammahållen process som påbörjas vid ankomsten och fortsätter med introduktionsinsatser efter beviljat uppehållstillstånd. Syftet är också att erbjuda ett likvärdigt asylmottagande och en kvalitativt god introduktion inom ramen för den hela-landet-strategi som nu genomförts i Storbritannien (jfr hela-Sverige-strategin!).
 
UP Asset har ingått i den av ETG-asyl initierade arbetsgruppen för yrkeskartläggning - skills audit - och där bidragit till metodutveckling av centrala koncept vad gäller tidig kartläggning av utbildning och yrkeskompetens hos asylsökande. I gruppen ingick också representanter från det svenska UP ReKOMP.

Under den europeiska Equal-konferensen Free Movement of Good Ideas i februari 2005 i Warzawa redovisade representanter från arbetsgruppen och UP Asset sina resultat och erfarenheter vad gäller yrkeskartläggning tillsammans med representanter från ETG-anpassningförmåga/adaptibility.