Samverkan mot trafficking

Bakgrund
"Människohandel är ett komplext problem som i grunden bottnar i fattigdom och bristande jämställdet. Det är ett globalt problem som i Europa vuxit i omfattning sedan Sovjetunionens fall. Omkring 600 kvinnor och därutöver ett okänt antal barn transporteras årligen till Sverige för sexuellt utnyttjande. Frågan har prioriterats politiskt, men fortfarande återstår mycket arbete vad gäller metodutveckling i samverkansfrågor samt attitydförändring av såväl preventiv som stöttande art i förhållande till såväl en bred allmänhet som relevanta myndigheter. I en analys av tidigare erfarenheter av arbete mot människohandel har tre huvudssakliga problem lyfts fram:
 
1) Bristfällig transnationell samordning mellan myndigheter och ideella organisationer vad gäller ett värdigt och rehabiliterande stöd under såväl perioden som kvinnorna/barnen befinner sig i mottagarland (Sverige) som när de återvänder hem, liksom i de fall då de inte kan återvända och antingen stannar i Sverige eller flyttar till tredje land.

2) Bristfälligt stöd till den enskilda kvinnan, flickan eller pojken vad gäller boende, socialt stöd, rehabilitering, sysselsättning och möjlighet till ett alternativt liv.

3) Behovet av att verka för en attitydförändring i samhället vad gäller synen på kvinnor, flickor och pojkar utsatta för människohandel, på prostitution och på maktrelationer mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.
 
Innevarande utvecklingspartnerskap består av tre delprojekt med aktiviteter som syftar till att leda till metodutveckling och strukturförändring avseende ovan nämnda brister. Projektdeltagarna representerar ett mycket brett spektrum av myndigheter, enskilda organisationer, kyrkliga samfund, representanter för arbetsmarknadens parter samt kultur, forskning och förmedling. Parterna representerar olika utgångspunkter och olika handlingsstrategier, men förenas genom ett gemensamt ansvar; att skydda några av de mest utsatta i samhället.
 
De tre delprojekten 

1) Samverkan mellan myndigheter

De medverkande myndigheterna är Migrationsverket Region Stockholm, Rikskriminalpolisen, Socialtjänstförvaltningen i Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm, Åklagarmyndigheten, Socialstyrelsen, Kommunförbundet i Stockholms Län, AMS, Polismyndigheten i Stockholms Län och Stockholms läns landsting, troligen även Norrtälje Kommun, Regeringskansliet via UD. Stiftelsen Kvinnoforum samordnar projektet. Gruppen avser att arbeta med två
delprojekt:
 
1.1) Utveckling av stöd till personer utsatta för människohandel genom utarbetande av modeller för stöd, rehabilitering och sysselsättning.
Arbetet kommer att fokusera lokalt på Stockholmsregionen. Arbetet kommer omfatta följande aktiviteter: utreda samverkan inom nätverket och delpartnerskapet med särskild inriktning på rehabilitering, stöd och sysselsättning genom möten av olika slag, utredande arbete, workshops, utarbetande av plan för samverkan, nätverkande, informationsverksamhet; utvecklande av modeller för rehabilitering och sysselsättning genom att ta vara på relevanta erfarenheter, utveckling av pilotmodeller, konkret prövning av modellerna, dokumentation och utvärdering samt spridning av erfarenheterna nationellt och internationellt.
 
1.2) Utveckling av ett värdigt återvändarprogram
Arbetet kommer att utgå från att kartlägga existerande kontakter och samverkan som de medverkande myndigheterna har. Kontakter kommer att tas transnationellt, utarbetande av modeller och planer för hur man ska samverka vid återvändande, arbetet sker genom möten av olika slag, utredande verksamhet, transnationella möten och studiebesök, dokumentation och spridning. Samverkan kommer att ske med de ideella organisationernas arbete. Delprojektet kommer även att arbete internt inom myndigheterna samt med motsvarande aktörer transnationellt med attitydpåverkansarbete.
 
2) Aktion värdigt liv - Nätverk av ideella organisationer som erbjuder stöd till individer 

De medverkande organisationerna är Hela Människan, Caritas Sverige, Södermalms Baptistförsamling, AKAT, Hopp, Mansjourerna, Redonomit AB (företag), Baltic Fem, Unga Kvinnors Värn, Resurscentrum, Östersjöstaternas Råd. Kvinnoforum har nätverkat med andra ideella organisationer som kan integreras i denna grupp. Till dem hör Svenska Kvinnojourers Riksförbund, ROKS, ISIS, Litauiska Föreningen, Röda Korset, mfl. Projektets mål är att samla ett antal kyrkor och församlingar samt ideella organisationer i ett nätverk för att arbeta med stöd för offer för människohandel. Sökande i partnerskapet sitter i stora internationella nätverk som kommer att aktiveras i detta arbete. Projektet vill bygga upp en flexibel organisation som snabbt och effektivt kan bidra med praktiska lösningar på människors konkreta problem och vara ett komplement till myndigheternas arbete. Projektet avser att:
 
2.1) Stödja offer för människohandel samt skapa förutsättningar till att bryta gamla dysfunktionella levnadsmönster genom att erbjuda brottsoffren stöd i att utveckla en positiv självbild och positiva relationer. Genom att erbjuda utsatta kvinnor hjälp med att finna nya nätverk så bidrar detta till att hjälpa dem att skapa sig ett värdigt liv och upphöra med ett negativt livsmönster som riskerar både deras fysiska och mentala hälsa.
 
2.2) Bygga upp en flexibel organisation som snabbt och effektivt kan bidra med praktiska lösningar på kvinnornas och barnens konkreta problem. I en första fas är avsikten att bygga upp verksamheten i Sverige för att efterhand även bygga upp en praktisk verksamhet kring boende och nya försörjningsmöjligheter i hemlandet.
 
2.3) Skapa och erbjuda en samordnad verksamhet för offer för människohandel, både i Sverige och internationellt. Genom att skapa ett centrum som knyter an till praktisk verksamhet vill projektet verka för att främja kvinnornas/barnens mänskliga rättigheter och behov av stöd och råd, komplettera myndigheternas behov med boende av olika former, juridisk hjälp och stöd inför återvändande till hemlandet.
 
2.4) Finna metoder att utveckla sysselsättning/entreprenörskap vid återvändandet. Strävan är att bygga upp ett företagande med social inriktning som på sikt kan bidra till en långsiktig finansiering av verksamheten i respektive land.
 
2.5) Att arbeta med policy och attitydpåverkan tillsammans med arbetsgivarorganisationer (sjöfart) fackförbund (ex transport, hotell och restaurang).
 
2.6) Arbeta med attitydpåverkan hos män, genom mansjourer m.fl. UP kommer även finna former för attitydpåverkan av män genom att nå dem i traditionellt mansdominerade miljöer och sammanhang såsom exempelvis
idrotts- och jaktföreningar, motorklubbar etc.
 
3) Forskning, medvetandegörande och attitydpåverkan
 
Världskulturmuseet/Statens Museer för Världskultur i samarbete med Museion, Göteborgs Universitet. Samarbete planeras även med International Committee of Museums, Länsstyrelsen i Västra Götaland med flera. Partnerskapet kan eventuellt också komma att omfatta ytterligare museer inom Statens Museer för Världskultur.  

Begreppet "trafficking" omfattar ursprungligen handel med såväl föremål som människor. Parallelliteten och förbindelserna mellan de två handelsformerna är fortsatt starka i dagens samhälle. För en institution som Världskulturmuseet, som har förpliktelser i förhållande till såväl det globala kulturarvet som nutida samhällsmässiga problemställningar, är det ett problemområde, som i sina bägge former upplevs som centralt för verksamheten.
 
Museet ingår i en integrerad forskningsgemenskap med Museion, Göteborgs Universitet liksom det genom bl a befintligt Equal-projekt är nära förbundet med exempelvis Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Arbetsförmedlingen, Göteborg Stad, Göteborg & Co, Internationella företagarföreningen (IFS) kring arbetsmarknads- och sociala frågor. Museet ingår även i den internationella museumsorganisationen, ICOM, vars nätverk, i såväl urspungsländer som mottagarländer kommer att aktiveras i detta projekt. Delprojektet vill således:
 
 3.1 Bedriva forskning inom ämnet trafficking
 
 3.1.1) utifrån parallelliteten mellan begreppen och parallelliteten mellan plundring av såväl mänsklig och kulturell identitet och kulturarv som av samhällmässiga såväl som individuella resurser, och med utgångspunkt i såväl ett strukturell som personligt perspektiv.
 
 3.1.2) i en historisk och global tolkningsram, som förankras i både teoretiska och empiriska funderingar kring globalisering och maktförhållanden mellan den rika och den fattiga världen.
 
 3.1.3) i en tvärvetenskaplig kontext som förenar vetenskapliga metoder med de specifika kunskaper och kompetenser som en personlig bakgrund i en given kultur eller problemställning ger, och som förenar traditionell akademisk synvinkel med den sociala sektorns mer aktionsforskningspräglade utgångspunkt.
 
 3.2. Skapa en (250 m2) utställning på Världskulturmuseet med senare vandring i Sverige och andra aktuella europeiska länder bl a genom transnationella partnerskap;
 
 3.2 .1) med avstamp i museumssamlingar, egna såväl som inlån, och i ovannämnd ny forskning och i den kunskap som utvecklas genom övriga aktiviteter i utvecklingspartnerskapet.
 
 3.2.2) med en balanserad och pluralistisk utgångspunkt, där också oenigheter får plats, och var inte minst offren för trafficking kan känna sig representerade och stärkta
 
 3.2.3) med en ifrågasättande form, där många röster kommer till uttryck och också tvetydigt eller konfliktfyllt stoff kan artikuleras, riktat mot många olika brukargrupper med avseende på ålder, klass, kön, utbildning eller etnisk tillhörighet
 
 3.2.4) som med utnyttjande av den särskilda kunskap, poesi och kraft, som museiföremålen rymmer, synliggöra att svaga och fattiga länder plundras på deras mänskliga och materiella 'tillgångar'
 
 3.3. Använda utställningen som en debattarena för olika organisationer, institutioner - häribland naturligtvis inte minst utvecklingspartnerskapets
- eller individers uttryck och inlägg
 
 3.3.1) i form av ett brett spektrum av aktiviteter, från poänggivande universitetskurser, seminarier och konferenser till dans, teater, musik och skolundervisning."

(Text från projektansökan)