Ett förbättrat asylmottagande – NTG-asyl lämnar förslag till utveckling av nationell politik

2005-11-08

De nationella temagrupperna inom Equal skall årligen till Svenska ESF-rådet lämna förslag till utveckling av nationell politik. ESF-rådet har därefter att föra vidare förslagen till ansvarigt departement. NTG-asyls förslag berör fem huvudområden: mottagandet, hälsa, utbildning, arbete/integration och återvändande.

Ett av de viktigaste förslagen berör huvudmannaskapet för mottagandeverksamheten. Med tanke på Migrationsverkets dubbla roll som ansvarig både för prövning och mottagande, föreslås att dessa två funktioner separeras och att kommuner och/eller frivilligorganisationer övertar ansvaret för mottagandet. En sådan förändring kommer också att ske redan från nästa år när det gäller mottagande av ensamkommande barn och ungdomar.

Andra viktiga förslag berör förebyggande hälso- och sjukvård för asylsökande, yrkeskartläggning, validering och yrkesutbildning samt arbete och försörjning på den ordinarie arbetsmarknaden respektive i den informella ekonomin. Förslagen är kopplade till EU:s direktiv om miniminormer för mottagandevillkor, det nya europeiska ramverk som införlivades i den nationella lagstiftningen i medlemsstaterna i februari 2005.

Se över asylmottagandet
NTG-asyl föreslår också att regeringen gör en uppföljning av hur detta s k mottagandedirektiv genomförts i praktiken i Sverige. En närmare granskning av de asylsökandes sysselsättningssituation föreslås omfatta både den ordinarie arbetsmarknaden och den informella ekonomin samt vilka insatser som görs av ansvariga myndigheter (Migrationsverket, Arbetsmarknadsverket, Integrationsverket) för genomförandet av direktivet.

En omedelbar lagändring föreslås när det gäller asylsökandes rätt till arbete; förkortade väntetider på förstainstansbeslut leder till att merparten av de asylsökande (omkring 80 procent överklagar till andra instans) ej längre har möjlighet till arbete och försörjning på ordinarie arbetsmarknaden.

En översyn av mottagandet föreslås, antingen i anslutning till pågående utredningar om etablering och integration, eller som en ny, separat utredning. En utgångspunkt för denna översyn bör vara en organisatorisk åtskillnad mellan prövning och mottagande, dvs den ordning som finns i praktiskt taget alla övriga medlemsstater.

En europeisk integrationspolitik
Förslagen på integrationsområdet har en tydlig koppling till en gemensam europeisk integrationspolitik. Genom Haag-programmet (antaget i november 2004 av medlemsstaterna) och Kommissionens handlingsplan för dess genomförande, (juli 2005), finns nu ett antal grunddokument och gemensamma riktlinjer för en europeisk integrationspolitik.

I NTG-asyls förslagskatalog påpekas särskilt att regeringen i aktuella utredningar (bl a i den nyligen tillsatta parlamentariska kommittén för översyn av integrationspolitiken) skall ha denna politik och de riktlinjer och grundvärderingar som där förs fram som en viktig utgångspunkt – något som hittills ej varit fallet.

Förslagen har godkänts av NTG-asyls referensgrupp och styrgrupp.

Synpunkter och kommentarer är välkomna!