Vardagen för asylsökande ungdomar som kommit ensamma till Sverige - Marjanna de Jong, Malmö högskola

2005-11-25

Baksidestext: "Varje år kommer ett antal ungdomar till Sverige för att söka asyl. Flera av dem har flytt från länder som befinner sig i krigstillstånd. Andra kommer från länder med dåliga sociala och ekonomiska omständigheter eller odemokratiska regimer. Ungdomar mellan 16 och 18 år räknas enligt Barnkonventionen som barn. I beslut som gäller barn skall alltid barnets bästa eftersträvas och barnet ska ha möjlighet att göra sin åsikt hörd om beslut som gäller dem. Barnen bör vara delaktiga och ha inflytande över sin situation, allt enligt Barnkonventionen. De ensamkommande barnen fångas upp i s k "ungbo" som drivs av Migrationsverket, i väntan på utredning av deras ansökan om asyl. Där finns personal som stöttar dem och barnen får gå i skola och lära sig svenska. Ibland bor barnen på ett ungbo i 6 månader, ibland längre, innan de får besked att de får stanna. Ibland bor de där ännu längre och får avslag, som sedan överklagas. Hur upplever barnen sin situation? Hur ser deras vardag ut? Hur är det att bo ihop med andra ungdomar från olika länder? Vad gör de? Hur tänker de? Rapporten redovisar hur en grupp ungdomar på Migrationsverkets ungbo i Lessebo beskrev sin vardag i ord och bild med hjälp av en engångskamera och intervju."