Diaspora global politics. Kurdish transnational networks and accommodation of nationalism - Ann-Catrin Emanuelsson, Göteborgs universitet

2005-05-10

Pressmeddelande från Göteborgs universitet om avhandlingen:

"Under det senaste decenniet har forskare börjat uppmärksamma att flyktingar och invandrare upprätthåller och utvecklar ’transnationella’ ideer, aktiviteter, nätverk och gemenskaper. Deras liv kan inte längre ensidigt delas in i tiden före och efter ’flytten’ utan förstås bättre i termer av gränsöverskridande processer.

Den här avhandlingen studerar hur ett antal kurdiska flyktingorganisationer i Sverige, Storbritanninen, Frankrike, Tyskland, Belgien och USA arbetar och omformulerar sina målsättningar i takt med att globala politiska förändringsprocesser bortom nationalstaten, såväl institutionellt som värdemässigt, utvecklas. Den kartlägger organisationernas strategier och nätverk mellan 1978 och 2002 som allt oftare involverar politiker på olika nivåer, tjänstemän och aktivister och som ofta sträcker sig från bosättningslandet till hemlandet via kurder i olika delar av världen.

Samtidigt som organisationerna blivit mer utåtriktade och gränsöverskridande har de också förändrat sin politiska inriktning. Från att ha varit fokuserade på intern politisk mobilisering och hemlandsfrågor kombinerar de numera en sådan inriktning med integrations- och samarbetsfrågor av olika slag. Från att ha hävdat självständighet som den optimala lösningen på kurdfrågan argumenterar de alltmer för mänskliga rättigheter och politisk och kulturell mångfald utifrån ett globalt perspektiv. Avhandlingen strävar bortom föreställningen att flyktingar och invandrare skulle vara isolerade offer. Istället belyser den dessa gruppers potential som deltagare i samhällsuppbyggande processer."