Negativ socialisation. Främlingen i Zygmunt Baumans författarskap - Niclas Månsson, Uppsala universitet

2005-02-15

I avhandlingen ställs frågan om varför vissa grupper och individer uppfattas som mer främmande än andra. För att besvara frågan fokuserar författaren på främlingen i den polske sociologen Zygmunt Baumans verk.

Ur inledningen: "Denna avhandling handlar om de individer och grupper som, på grund av att de framstår som mer främmande än andra, saknar eller förvägras rätten till social delaktighet. Studien är tänkt som ett inlägg i diskussionen om socialisationsprocessen. Jag avser inte att lösa dessa problem, utan att finna ett sätt genom vilket det är möjligt att diskutera och förstå dess negativa sida, det vill säga misslyckande. Att fokusera det negativa innebär, som den franske tänkaren Michel Foucault sagt, inte en uppgivenhet utan ett aktivt och kritiskt ställningstagande mot sociala orättvisor och problem."