Stat och kommun i makt(o)balans - En studie av flyktingmottagandet

2002-03-01

Marie Bengtsson är knuten till Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. I sin avhandling undersöker hon relationen och maktbalansen mellan stat och kommun, i synnerhet inom området flyktingmottagande. Avhandlingen ämnar presentera nyanserade svar på frågorna om hur maktbalansen mellan aktörerna förändras och om staten alltid är i en överlägsen position gentemot kommunerna.