En europeisk agenda för integration

I september 2005 presenterade EU-kommissionen ett "förslag till en europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare". Syftet var att inrätta praktiskt åtgärder för att stärka och implementeringen av de elva gemensamma grundprinciperna för integration, som antogs året innan. Genom kommissionens meddelande tog diskussionen om en gemensam europeisk integrationspolitik ytterligare fart. Medlemsstaterna ska intensifiera utbytet av information och erfarenheter genom följande initiativ:

  • Uppdatering av handboken om integration som gavs ut 2004
  • Utvecklande av nationella kontaktpunkter för integrationsfrågor och ett europeiskt nätverk, snarlikt det Europeiska migrationsnätverket
  • Uppbyggande av en gemensam hemsida om integrationsfrågor
  • Ett europeiskt forum för integration (European Integration Forum)
  • Årliga rapporter om integration och migration

Förslaget till en gemensam agenda för integration är en del av det så kallade Haagprogrammet som anger riktlinjerna för EU:s arbete inom migrations-, asyl- och integrationsområdet 2005-2010, vilket medlemsstaterna antog i november 2004. Alla förslag ska bygga på de så kallade gemensamma grundprinciperna för integration (Common Basic Principles for Integration, CBP).

 

Det första EU-initiativet kring integration 

Ett av de första EU-initiativen på integrationsområdet, som lagt grunden för den gemensamma agendan, är EU-kommissionens Meddelande om invandring, integration och sysselsättning. Meddelandet publicerades 2003 och är ett av de första stegen i att utveckla en gemensam europeisk policy och strategi på integrationsområdet. Kommissionen fick vid rådets möte i juni 2003 i uppgift att utarbeta årliga rapporter om migration och integration. Hittills har tre rapporter publicerats (2004, 2006 och 2007, se spalten till höger). 


Europeiska integrationsfonden

Den Europeiska integrationsfonden är ett viktigt verktyg för att utveckla integrationspolitiken. Fondens resurser (totalt 825 miljoner euro för åren 2007-2013) ska förbättra samarbetet inom EU på integrationsområdet. Detta genom att bland annat utöka utbytet av "best practice" och implementera EU:s gemensamma grundprinciper för integration. Fonden ska också stödja utbildningsinsatser kring medborgarkunskap, språk, historia och kultur.