Fri migration i en globaliserad värld – vinster för alla?

2008-03-06

Globaliseringsrådet anordnade i februari 2008 en konferens i Stockholm under rubriken Behöver Sverige invandrad arbetskraft? Huvudtalare på konferensen var den brittiske journalisten Philippe Legrain som bl a gjort en studie för Globaliseringsrådet om Sveriges position vad gäller migration i en globaliserad värld. Legrain är också författare till den mycket uppmärksammade boken Immigrants – Your country needs them.

Legrain pläderade för en praktiskt taget fri migration i världen utifrån en liberal marknadsekonomisk modell. Även andra medverkande var delvis inne på samma linje, vilket medförde att den debatt som avslutade konferensen – med bl a migrationsminister Tobias Billström och LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin – knappast nyanserade den något förenklade bild av den fria globala migrationens välsignelser som Legrain presenterade.

Demografi och äldreberoendekvot

Thomas Lindh från Institutet för framtidsstudier inledde konferensen med en genomgång av den demografiska utvecklingen i Sverige och världen. Allt senare examination från utbildningar (1/3 av dem som avlägger högskoleexamen är över 30 år!) och därmed förskjuten arbetsmarknadsetablering och ett senarelagt barnafödande har karaktäriserat Sverige de senaste decennierna. Å andra sidan har Sverige en förhållandevis hög andel äldre i arbetskraften men också många över 80 år, dvs den ålder då vårdbehovet ofta ökar starkt. Sammantaget innebär det att alltfler äldre är beroende av allt färre unga som arbetar.

Immigrants – your country needs them

Philippe Legrain ville med sitt inlägg besvara den något provokativa frågan: Varför inte tillåta fri rörlighet för världens befolkning? Legrain pläderade för en fri rörlighet utifrån främst ekonomiska aspekter – fri rörlighet för arbetskraft gynnar ekonomisk utveckling och tillväxt på samma sätt som frihandel med varor – men också med kulturella, humanitära, moraliska och politiska argument.

Legrain pekade därmed också ut ett antal allvarliga problem som uppstått till följd av de rika ländernas restriktiva migrationspolitik:

- mänskligt lidande
- höga kostnader för gränskontroll
- kriminalitet - stängda gränser skapar en marknad för flyktingsmugglare
- en laglös svart arbetsmarknad
- rasism, när politiker och myndigheter regelmässigt talar om problem med "illegala invandrare"

Bland de ekonomiska argumenten framhöll han bl a att (den formella) arbetsmarknaden genom fri rörlighet kan fungera optimalt, att en ökad arbetsspecialisering kan uppnås, att en ökad invandring ger dynamiska effekter på ekonomin etc.  Risken att invandrare utnyttjar välfärdsstatens tjänster är minimal (exemplifierat med Sverige och den ”sociala turismen”); i syfte att blidka den inhemska befolkningen bör dock inte invandrare initialt få tillgång till alla dessa tjänster, enligt Legrain.

Det moraliska och humanitära argumentet handlar enligt Legrain bl a om den rika världens ansvar för att bistå den fattiga; genom fri invandring och de remitteringar (remittances, dvs de pengar som invandrare skickar till sina respektive hemländer) som överförs till hemländerna sker en kapitalöverföring betydligt effektivare och av större volym än genom den ”ordinarie” biståndspolitiken.

Att kulturella konflikter uppstår mellan den inhemska befolkningen och invandrarna tenderar att bli en självuppfyllande profetia, enligt Legrain. Globaliseringen, som ju för med sig en ökande kommunikation och dialog mellan kulturer och religioner, i synnerhet bland den unga generationen, innebär snarare att dessa konflikter minskar. Hårdare extern och intern invandringskontroll tenderar att få motsatt effekt.

Fallstudier

De s k fallstudierna som presenterades skulle belysa företagens syn på/behov av arbetskraftsinvandring. Mats Petterson från NCC vittnade om företagets och byggsektorns stora rekryteringsbehov nu och i framtiden. NCC:s nyrekryteringsbehov uppgick till 1 500 personer per år i Sverige (4 500 i världen), främst byggnadsarbetare och ingenjörer. Trots att gymnasieskolans byggprogram ökat från 2 000 elever år 2000 till 5 000 innevarande år är behovet av nyutbildade byggnadsarbetare ej täckt. Bland de grupper man nu försöker rekrytera finns kvinnor (endast 1 procent av byggnadsarbetarna är kvinnor) och invandrare. Med en snittlön på 30 000 kronor borde förutsättningarna vara goda, enligt Petterson. Arbetskraftsimport sker i huvudsak från andra EU-stater, främst Polen.

Debatt med samsyn?

I den efterföljande debatten deltog migrationsminister Tobias Billström, LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin och Svenskt Näringslivs vice VD Jan-Peter Duker. Samtliga var överens om att arbetskraftsinvandring är/blir nödvändig; LO med förbehållet att den arbetskraftsreserv – deltidsarbetslösa och invandrare redan bosatta i Sverige – måste sysselsättas först. Lundby-Wedin betonade också nödvändigheten av att lika villkor skall gälla alla på svensk arbetsmarknad; lägre löner eller sämre arbetsförhållanden för invandrad arbetskraft kan inte accepteras. LO:s representant kritiserade också regeringen för det nya förslaget om skärpta regler för anhöriginvandring; förslaget gäller – som Billström påpekade – dock andra invandrargrupper än de som behandlades under konferensen.  Den i sammanhanget mera relevanta frågan – hur anhöriginvandring skall hanteras i ett framtida system med arbetskraftsinvandring/ cirkulär migration – förblev obesvarad.

En ensidig konferens - ett ensidigt råd?

Sammanfattningsvis en konferens om ett mycket aktuellt och angeläget ämne, men också en konferens som speglade en något ensidig syn på fri migration som enbart positiv – en syn som Globaliseringsrådet förefaller dela.

En mera nyanserad syn på den globala migrationen av arbetskraft återfinns i t ex OECD:s årliga rapport om migration (International Migration Outloock, publicerades sommaren 2007) och i den nyligen lanserade rapporten A Profile of Immigrant Populations in the 21st Century: Data from OECD Countries.

Frågor om s k cirkulär migration – något som bl a Legrain livligt förespråkade –  ligger högt också på EU:s dagordning. Tema asyl har i en tidigare artikel behandlat problem och bakgrund till ett sådant system; likheterna med de tidigare s k gästarbetarsystemen i t ex Tyskland och Österrike är i vissa fall slående.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se