Utredning/uppdrag Dialog med kommuner om flyktingmottagande

2008-02-21

Regeringen tillsatte den 14 februari en särskild utredare i form av en kontaktperson med uppdrag att genom dialog bidra till att stödja kommunernas flyktingmottagande. (Direktiv 2008:16 Dialog med kommuner om flyktingmottagande)

Kontaktpersonen ska

- belysa de utmaningar som vissa kommuner möter genom att de på kort tid tagit emot ett stort antal flyktingar,

- redovisa hinder och möjligheter för flyktingmottagande i kommuner som i dag endast tar emot ett fåtal flyktingar eller inga alls,

- lyfta fram goda exempel från mottagandet i andra kommuner liksom möjliga samverkanslösningar, samt

- verka för att informationen till nyanlända om förutsättningar att få arbete och bostad i andra kommuner än den de vistas i under asyltiden förbättras. Det gäller bosättning i kommuner som trots goda förutsättningar för introduktion och vilja att ta emot nyanlända invandrare har ett lågt mottagande.

Kontaktpersonen ska ta del av kommunernas synpunkter på hinder och möjligheter för mottagande av flyktingar och landshövdingarnas erfarenheter av kommunernas flyktingmottagande. Kontaktpersonen ska löpande informera regeringen vad som framkommit i dialogerna samt redovisa möjligheter och hinder för att förbättra kommunernas flyktingmottagande och introduktionen av nyanlända invandrare.

Arbetet ska avslutas med en skriftlig rapport till regeringen (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 31 oktober 2008.