De regionala socialfondsplanerna

Merparten av Socialfondens praktiska arbete i Sverige genomförs av socialfondens åtta regioner. Utgående ifrån det nationella socialfondsprogrammet har dessa regioner utformat särskilda planer för hur socialfondsmedlen ska användas i området.

Ett gemensamt strukturfondspartnerskap finns inom området för varje regional ESF-plan och motsvarande regionala strukturfondsprogram inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Utlysningar av programmedel beslutas av strukturfondspartnerskapen i respektive region. De regionala enheterna är lokaliserade i Luleå, Östersund, Gävle, Stockholm, Örebro, Jönköping, Göteborg och Malmö.

Nedan finns en lista med exempel på prioriteringar inom de olika regionerna, vad gäller åtgärder relaterade till introduktion och integration av nyanlända.
Västsverige

(Hallands och Västragötalands län)

Målgrupper: Nyanlända (inklusive unga) med introduktionsersättning

Prioriterade områden:
- utveckling av metoder för att bättre kunna identifiera personers kunskaper, erfarenhet och kompetens
- metodutveckling av svenska för invandrare
- praktikanskaffning
- matchningsåtgärder
- rehabiliterande insatser i kombination med Sfi/praktik
- attitydpåverkan och antidiskrimineringsarbete där målgruppen är parter på arbetsmarknaden
- en regional samverkan mellan såväl offentliga som privata och andra lokala aktörer behöver utvecklas för att fler personer med utländsk bakgrund ska komma i arbete och för ett effektivare tillvaratagande av resurser.
- för arbetslösa, där bristande kunskaper i svenska anses som det dominerande hindret för att få arbete, satsas på intensifierad utbildning i svenska (även ”yrkessvenska”) och vägledning i hur man söker arbete och marknadsför sig själv på svensk arbetsmarknad. Detta kombineras med särskild coachning mot arbete och/eller praktik samt, vid behov, valideringsinsatser.

Läs mer om Västsveriges regionala prioriteringarÖstra Mellansverige

(Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro, Västmanlands Län)


I Östra Mellansverige finns olika prioriteringar inom olika län:

Västmanlands län
Målgrupper: utrikes födda och utländska medborgare
Åtgärder:
- fler arbetssökande till arbete
- förbättra matchningsarbetet och anvisning till arbete genom säkra presentationer och matchningsbara meriter i våra register
- tillämpa arbetslöshetsförsäkringen på ett konsekvent och tydligt sätt
- nå framgång med Jobb- och utvecklingsgarantin
- genom samverkan kring instegsjobben ge nyanlända invandrare ett snab-bare intåg på arbetsmarkanden.
- minska arbetslösheten bland utrikes födda och ungdomar.

Örebro län 
Målgrupper: utrikes födda, allt från nyanlända invandrare till långtidsinskrivna eller långtidssjukskrivna
Åtgärder:
- åtgärder som syftar till att öka utbudet av arbetskraft, det gäller alla former av åtgärder såsom matchning (t ex rekryterings-aktiviteter som har fokus på ungdomar och utrikes födda), coachning, yrkesförberedande utbild-ning, yrkesutbildning, praktik m.m.
- samverkan med andra aktörer är viktig, t ex med Försäkringskassan och kommunerna.

Östergötlands län 
Målgrupper: utrikes födda, angeläget med riktade insatser mot stadsdelarna Klockaretorpet i Norrköping samt Skäggetorp i Linköping.
Åtgärder:
- fortsatt utveckling av arbetsgivarkontakterna.
- ökad samverkan med andra aktörer för att klara arbetskraftsförsörjningen
- varaktigt minska arbetslösheten bland utrikes födda och ungdomar
- stimulera till ökad yrkesrörlighet och arbetspendling
- kompetensutveckling inom bristyrken.
- insatser för personer med svag utbildningsbakgrund.

Uppsala län 
Målgrupper: utrikes födda
Åtgärder:
- intensifiera matchningen, öka arbetskraftsutbudet
- förhindra att långtidsarbetslöshet uppstår
- öka möjligheterna för utrikes födda respektive funktionshindrade att få fotfäste på arbetsmarknaden.

Södermanlands län
Målgrupper:
 utrikes födda, bland annat arbetssökande från Mellanöstern och de som kommit som anhöriginvandrare
Åtgärder:
- samverka med andra aktörer för att få genomslag för instegsjobben och därmed möjliggöra för nyanlända att snabbare komma ut i arbete
- effektivisera matchning av arbetssökande i de prioriterade grupperna under det gynnsamma arbetsmarknadsläget
- utöka samarbete med Stockholms region
- arbeta för ökad mångfald och jämställdhet på arbetsmarknaden

Läs mer om Östra Mellansveriges regionala prioriteringarMellersta Norrland

(Västernorrlands och Jämtlands län)


Målgrupper: insatser bör i första hand riktas till individer med utomnordisk bakgrund som är arbetslösa eller som uppbär ekonomiskt bistånd eller introduktionsersättning. Kvinnor bör särskilt uppmärksammas.
Prioriterade åtgärder: 
- förstärkt studie- och yrkesvägledning
- förstärkt arbetsförmedling
- validering av kompetens, yrkesbedömning
- utbildning i yrkesspecifik språkkunskap
- förstärkt flyktingmottagning och introduktion inklusive praktik, utbildning och lokala samverkanslösningar mellan privata, offentliga och ideella verksamheter

Läs mer om Mellersta Norrlands prioriteringar
Övre Norrland

(Västerbottens och Norrbottens län)


Målgrupper: insatser till utrikes födda kvinnor och män med utomnordisk bakgrund som är arbetslösa eller uppbär ekonomiskt bistånd eller introduktionsersättning där kvinnors livsvillkor särskilt prioriteras.
Prioriterade åtgärder:
- utvecklad validering av målgruppens kompetens
- insatser för att på ett mer effektivt sätt matcha individens kompetens med jobb
- insatser för att stärka individernas kontaktnät med potentiella arbetsgivare
- individuella coachinginsatser mot jobb och/eller praktik

Läs mer om Övre Norrlands regionala prioriteringarNorra Mellansverige

(Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län)

Målgrupper: unga och personer med utomnordisk bakgrund
Prioriterade åtgärder:
- metoder för att bättre kunna identifiera kompetens,
- utveckla tvärsektoriellt arbetssätt och nätverksbyggande
- att lära sig det svenska språket etc.

Läs mer om Norra Mellansveriges regionala prioriteringarStockholm

(Stockholms län)


Målgrupper:
personer med utländsk bakgrund
Prioriterade åtgärder:
- mer effektiv samverkan mellan regionens aktörer behövs för att bättre tillvarata målgruppens utbildnings- och yrkeskunskaper inom etablering av nyanlända på arbetsmarknaden, samt för att tillgodose regionens framtida kompetensförsörjningsbehov
- en regional ledning och samordning av nyanländas etablering
- en arbetsfördelning mellan länets kommuner där var och en bidrar utifrån lokala resurser och förutsättningar till en väl fungerande verksamhet som baseras på en helhetssyn där arbete, bostad och hälsa är integrerade delar.
- utveckling av matchning mellan utbud och efterfrågan av kompetens på arbetsmarknaden
- inventera befintlig kompetens hos målgrupperna och erbjuda kompletterade utbildning i enlighet med efterfrågan.

Läs mer om Stockholms prioriteringar


Småland & Öarna

(Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län)


Målgrupper: personer som är helt arbetslösa sedan minst ett år med särskilt fokus på personer med utländsk bakgrund (minst 3 månader för personer i åldern 18-24 år), eller erhåller ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning, enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar, för sin försörjning.
Prioriterade åtgärder:
- kompetensutveckling för personer i utanförskap med mål att nå egenförsörjning
- tillvaratagande av befintlig kompetens hos personer i utanförskap, exempelvis genom validering
- utveckling av bransch-/yrkeskontakter för personer som befinner sig i/riskerar att
hamna i utanförskap
- främjande av entreprenörskap och företagande som ett sätt att motverka utanförskap

Läs mer om Småland och Öarnas prioriteringar
Se även regionförbundet Södra Smålands hemsidaSydsverige

(Blekinge och Skåne län)


Målgrupper:
Personer som är helt arbetslösa sedan minst ett år med särskilt fokus på personer med utländsk bakgrund (minst 3 månader för personer i åldern 18-24 år), eller erhåller ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning, enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar, för sin försörjning.
Prioriterade åtgärder:
- projekt som stimulerar innovativ verksamhet
- projekt som stimulerar samverkan
- projekt som främjar strategiskt påverkansarbete
- projekt som stimulerar till entreprenörskap
- projekt som stimulerar till geografisk och yrkesmässig rörlighet

Läs mer om region Sydsveriges prioriteringar
Se även Region Skånes hemsida för EU-program