Europarådets arbete för trafficking

Europarådet har sedan 1980-talet arbetat mot människohandel, och januari 2006-januari 2008 ledde organisationen en kampanj under parollen Human being - not for sale. Kampanjen syftade till att öka medvetenheten om omfattningan av människohandel i Europa genom att rikta sig till regeringar, parlamentariker, lokala och regionala myndigheter samt frivilligorganisationer.

Kampanjen lyfte olika åtgärder som kan vidtas för att förhindra olika former av människohandel, liksom sätt att skydda offrens mänskliga rättigheter och ställa förövarna till rätta.

Kampanjen syftade samtidigt till att få Europarådets medlemmar att ratificera Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel (Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings). I oktober 2007 ratificerade den tionde staten konventionen, och konventionen trädde i kraft den 1 februari 2008. Sverige har ännu inte (februari 2008) ratificerat konventionen, utan endast undertecknat den.

Konventionen är det första europeiska fördraget inom området, och fokuserar i första hand på skyddet av offer och övervakande av offrens rättigheter. Konventionen syftar även till att förhindra trafficking och ställa förövare till svars. Syftet är även att inrätta ett självständigt och effektivt övervakningsorgan som kunde kontrollera införlivandet och efterföljandet av konventionen.

Europarådet har även tagit fram handboken "Handbook for Parliamentarians : The Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings".