Arbetsförmedlingen ger ut rapport om utrikes födda på arbetsmarknaden

2007-10-11

Arbetsmarknadsintegrationen för utrikes födda kommer vara allt mer avgörande för den framtida utvecklingen av arbetskraften och sysselsättningen. Idag är omkring 18 procent av befolkningen mellan 16-64 år födda i något annat land och antalet nyanlända invandrare har ökat påtagligt.

Stora skillnader i sysselsättning

Arbetsförmedlingen menar att etableringen av utrikes födda på arbetsmarknaden inte fungerat tillfredställande under senare år. Skillnaden i deltagande i arbetslivet mellan inrikes och utrikes födda är stor. Sysselsättningsintensiteten för inrikes födda, 20-64 år, var första halvan av 2007 82 procent, vilket kan jämföras med 66 procent för utrikes födda och 60 procent för utomeuropeiskt födda. För utomeuropeiskt födda kvinnor är sysselsättningsintensiteten endast 55 procent.

Snabb ökning av sysselsättningen för utomeuropeiskt födda…

Sysselsättningsintensiteten har sedan första halvåret 2006 ökat med 4 procentenheter för utomeuropeiskt födda 16-64 år (5,6 procentenheter för män, 2,2 procentenheter för kvinnor). Framförallt är utvecklingen mycket positiv för unga 20-34 år där utomeuropeiskt födda har ökat andelen sysselsatta med nästan 9 procentenheter för dem mellan 20-24 år och 5 procentenheter för dem mellan 25-34 år.

Men arbetslösheten fortsätter vara hög för utrikes födda

Arbetslösheten minskar, men till skillnad från sysselsättningen är utvecklingen bättre för inrikes födda än utrikes födda. Det hänger samman med en stor ökning av arbetskraften för utrikes födda. För utrikes födda och i synnerhet utomeuropeiskt födda är det åldersgruppen 20-34 år som har haft en minskad arbetslöshet det senaste året. För de äldsta har arbetslösheten bland utrikes födda ökat. Arbetsförmedlingen noterar att utvecklingen av arbetslösheten mellan könen är liten för inrikes födda men mycket stor för utomeuropeiskt födda. Utomeuropeiskt födda män minskade sin arbetslöshet under första halvåret 2007 med 3,3 procent mot 0,8 procent för kvinnorna. Sammantaget var arbetslösheten under första halvåret 2007 4 procent för inrikes födda och 13,6 procent för utomeuropeiskt födda.  

Utbildningsnivån är avgörande

Ett problem som lyfts fram är att många utrikes födda har låg utbildning. Särskilt stor är skillnaden jämfört med inrikes födda för personer 20-44 år. Personer med förgymnasial utbildning har låg sysselsättning: 52 procent för inrikes födda och 41 procent för utomeuropeiskt födda. Utbildningsnivån förklarar således en stor del av problemen på arbetsmarknaden. Situationen för utrikes och utomeuropeiskt födda med akademisk utbildning är betydligt bättre. Men skillnaderna jämfört med inrikes födda samtidigt större. För inrikes födda är arbetslösheten för personer med minst 2 års högskoleutbildning 2,2 procent och för de utomeuropeiskt födda 11 procent.

Många nyanlända invandrare är inskrivna

Just nu är många nyanlända invandrare på väg in på arbetsmarknaden. På arbetsförmedlingen finns 26 000 inskrivna som är födda utanför EU med en vistelsetid i Sverige under tre år. 33 procent har en akademisk utbildning och cirka 40 procent grundskoleutbildning. Det är extra viktigt att snabbt få ut de nyanlända på arbetsmarknaden för att undvika tidigare mönster av permanent utanförskap för stora grupper av utomeuropeiskt födda asylinvandrare.

Hämta hela rapporten Utrikesfödda på arbetsmarknaden här.

Henrik Emilsson, henrik.emilsson@temaasyl.se