Utredning om ökad integration i de gröna näringarna

2007-09-14

Regeringen tillsatte den 14 september en statlig utredning om ökad integration i de gröna näringarna. Målet är att öka integrationen och minska utanförskapet i de gröna näringarna. Syftet med utredningen är att identifiera och redovisa områden där insatser för integration kan öka och där branschen kan utvecklas.

Utredningen skall lämna förslag om:

  • hur instrument inom den befintliga integrationspolitiken och andra berörda politikområden används och kan användas för de gröna näringarna och landsbygdens övriga näringsliv,
  • faktorer som motverkar integration eller bidrar till utanförskap samt insatser som kan reducera eller eliminera dessa
  • hur matchningen mellan företagens behov av arbetskraft och den tillgängliga kompetensen kan förbättras,
  • hur de nya marknadsmöjligheter som öppnas av en ökande etnisk och kulturell mångfald i det svenska samhället i stort kan tas till vara på ett bättre sätt,
  • hur kommunikation, information och samverkan mellan berörda aktörer på det aktuella området kan förbättras.

Läs mer på regeringens hemsida.