Medborgarkunskap - med europeisk värdegrund

2007-08-24

Månadens projekt augusti 2007

Projektet Medborgarkunskap inom Equals tema asyl & integration är en fortsättning och vidareutveckling av delprojektet Vi knäcker koden som genomfördes inom ramen för Utvecklingspartnerskapet ReKOMP i Uppsala. I båda projekten har syftet varit att utveckla modeller för hur elever med utländsk bakgrund bättre skall kunna integreras i den svenska skolan och i det svenska samhället. Insatserna riktar sig till elever och lärare och en viktig slutprodukt för projektet Medborgarkunskap är ett stödmaterial för undervisning i medborgarkunskap i gymnasieskolan med förslag på innehåll och arbetsmetoder.

En viktig utgångspunkt för projektet är de elva s k gemensamma grundprinciperna för integration som beslutats av medlemsstaterna inom ramen för en gemensam europeisk integrationspolitik. Hur en av dessa principer – ”Integration innebär respekt för Europeiska unionens grundläggande värderingar” – kan omsättas i praktisk (skol-)verklighet har gett upphov till både livliga och fruktbara diskussioner i projektet.

Vi knäcker koden – ett experiment på IVIK

Delprojektet Vi knäcker koden genomfördes på gymnasieskolans Individuella program för flyktingar och invandrare (IVIK) i åldern 16 – 20 år i Uppsala kommun. Tanken var bl a att modersmålslärarna (tidigare hemspråkslärarna) skulle ges en ny roll som en länk mellan invandrarelevernas och majoritetssamhällets kultur.

I projektets presentation heter det: ”Ungdomar som kommer till Sverige möter andra regler, krav och förväntningar än de är vana vid. De känner sig ofta vilsna i allt det nya, och att lära sig språket räcker inte alltid för att förstå och bli delaktig. Med andra ord – de behöver hjälp att knäcka koden som ger dem tillträde till det nya samhället.”

Nu en bredare ansats

Resultaten och erfarenheterna från delprojektet har förts vidare och är grunden för det nu aktuella projektet Medborgarkunskap. En bredare ansats som riktar sig till hela gymnasieskolan – IVIK såväl som övriga program – och till både elever och skolpersonal präglar det nya projektet. Projektet har också länkats in i Uppsala kommunens övriga ambitiösa projektverksamhet med inriktning på integration och mångfald.

I projektet har ett omfattande kartläggnings- och intervjuarbete genomförts för att få en bild av både lärarnas och elevernas syn på värdegrundsfrågor, integration och mångfald. Arbetet var ett led i en förankringsprocess och det var också nödvändigt för att skapa en bättre grund för hur metoder och material för medborgarkunskap kan utformas. Intervjuerna ger en mycket intressant och mångskiftande  bild av hur lärare och elever ser på dessa frågor.

En europeisk dimension

En annan intressant komponent har varit det samarbete med skolor i andra medlemsstater som varit en viktig del både nu och i tidigare projekt.  Sådana kontakter har bl a funnits i ett av Uppsala kommun genomfört Leonardo-projekt. I det aktuella projektet gjordes en studieresa till en skola i en av Paris förorter. Av olika skäl var dock dessa transnationella kontakter mindre givande än förväntat.

Frågan om medborgarkunskap – civic education – för invandrare står högt på dagordningen både på EU-nivå och i många av de enskilda medlemsstaterna. Ett exempel på detta är den europeiska konferensen om medborgarkunskap – Rethinking Citizenship Education in European Migration Societies: Political Strategies - Social Changes - Educational Concepts – som ägde rum i Lissabon i maj 2007 och som Tema asyl & integration tidigare rapporterat om.

I samband med lanseringen av den nya integrationsfonden i början av 2008 och det Europeiska året för interkulturell dialog får dessa frågor ytterligare aktualitet. NTG-asyl & integration kommer under hösten att sammanställa en rapport, Medborgarkunskap – för alla?, som ger en översiktlig bild av den europeiska och nationella utvecklingen på området och även berör frågan om en europeisk värdegrund. Rapporten lanseras i anslutning till ett av Temagruppens seminarier i höst, den 14 november.


Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se

Uppdatering 2008-08-22

Ett av delprojekten inom NTG-asyl & integration, Medborgarkunskap, genomfört av Uppsala kommun, har nu färdigställt en handledning för lärare och elever i medborgarkunskap. I den pedagogiska och väl genomarbetade handledningen presenteras begreppet medborgarkunskap och syftet med skriften på följande sätt:

Medborgarkunskap är i arbetsgruppens mening en ömsesidig process som skall ge färdigheter och ett teoretiskt innehåll som gör att man kan och vill delta i svenskt och europeiskt samhällsliv. Utanförskap och bristande känsla för tillhörighet i Sverige och Europa återfinns hos såväl svenska som invandrade ungdomar och vuxna. Medborgarkunskapsmålet är därmed ett gemensamt mål - att utgöra en del av ett gemensamt Sverige och Europa. Hur kan man arbeta med medborgarkunskap med de utgångspunkterna?

Konkreta tips

I handledningen ges en rad exempel på praktiska uppgifter för elever och konkreta tips för lärarna i arbetet med ämnet medborgarkunskap. Det är troligen första gången som man i en handledning av detta slag så tydligt markerar också den europeiska tillhörigheten, något som i många andra medlemsstater är mera självklart. Så har också författarna (Birgitta Lindquist, Süleyman Anter, Kerstin Blom Nordström och Måns Wikstad) hämtat inspiration från skolor och projekt i bl a Frankrike, där ämnet funnits sedan tidigare och haft en klar europeisk profil.

Ladda ner handledningen "Medborgarkunskap - ett idématerial för lärare i gymnasieskolan" 

Beställ handledningen i pappersformat från Uppsala kommun: elisabeth.ericsson@uppsala.se Pris: 75 kr. inklusive moms och porto (uppge faktureringsadress)

Läs mer om projektet Medborgarkunskap

Läs mer om och beställ skriften "Europeisk medborgarkunskap – för alla?"