Nya europeiska program och utvecklingsmöjligheter

2007-08-23

En rad nya EU-finansierade program inom asyl-, flykting- och integrationsområdet kommer att lanseras och utlysas under hösten/vintern 2007 – 2008.  Kommissionen har i juli godkänt Sveriges förslag till program för Europeiska socialfonden och Europeiska regionalfonden. Under sommaren har också fördelningen av medel till medlemsstaterna från de tre fonderna inom Ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar beslutats.

EU-kommissionens riktlinjer för programmen förutsätter större komplementaritet mellan programmen och den europeiska dimensionen skall tydligare framgå i programskrifter och projektverksamhet.

Nya socialfonden – regionala prioriteringar…

Europeiska socialfondens nya program, som ersätter Växtkraft Mål 3, får i Sverige en starkare regional prägel. De regionala partnerskapen får en tydligare politisk sammansättning och ansvarar för att ett regionalt programdokument tas fram som underlag för utlysning och urval av projekt.

De åtta regionala partnerskapen arbetar för närvarande med programskrivandet och har till sin hjälp en guide från den fondansvariga myndigheten, Svenska ESF-rådet. NTG-asyl & integration och dess referensgrupp kommer i en skrivelse till partnerskapens ordförande bl a framföra vikten av att i programmen inkludera asylsökande som målgrupp (i enlighet med Kommissionens riktlinjer).

 …utifrån ett nationellt program

Kommissionen har i juli godkänt det svenska nationella programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF). I programmet har Sverige prioriterat följande insatsområden:

 • Innovativa miljöer och entreprenörskap: utveckla attraktiva nya produkter,
  skapa en företagaranda och underlätta tillgången till finansiering
 • Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud: Mer än en miljon
  människor i arbetsför ålder befinner sig utanför arbetsmarknaden eller arbetar mindre än de skulle vilja. Tanken är att förse dem med bättre färdigheter och hjälpa dem att hitta jobb
 • Tillgänglighet: Sverige måste bygga ut sina nationella väg- och järnvägsnät
  för att förbättra tillgängligheten i detta perifera land, och utveckla tillgången till bredband
 • Strategiskt gränsöverskridande samarbete: Här ingår länkar mellan
  nordligaste Sverige, Norge och Finland för att främja tillväxten i ett kärvt klimat och stöd till samerna och rennäringen i de tre länderna

Från de aktuella EU-fonderna tilldelas Sverige drygt 17 miljarder kronor för perioden 2007 – 2013. Till detta kommer en nationell medfinansiering på samma belopp. Socialfondens andel utgör cirka 6,2 miljarder kronor för perioden.

Inom ESF prioriteras bl a insatser för kvinnor och invandrare på arbetsmarknaden. Särskilda satsningar görs även på glesbygds- och utsatta storstadsområden.

Program för asylsökande, flyktingar och tredjelandsmedborgare

Det nya ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar innehåller fyra olika fonder som lanseras under 2008: Integrationsfonden, Flyktingfonden III, Återvändandefonden och Gränsfonden. Trots den förhållandevis begränsade medelstilldelningen i Integrationsfonden, har verksamheten stort intresse för Sveriges vidkommande. Fonden skall stödja genomförandet av de elva gemensamma europeiska grundprinciperna för integration och ett av de prioriterade insatsområdena handlar om transnationellt samarbete, vilket kan ge svensk integrationspolitik nya viktiga impulser från övriga medlemsstater och en tydligare europeisk dimension.

Integrationsfonden - Interkulturell dialog

Integrationsfonden har som målgrupp s k tredjelandsmedborgare, dvs personer som är bosatta inom EU (eller som sökt tillstånd att invandra till EU), men som ej har medborgarskap i någon medlemsstat. Utanför målgruppen faller också flyktingar och asylsökande (som omfattas av Europeiska flyktingfonden). Fonden skall bidra till att skapa en grund för en enhetligare och förbättrad europeisk integrationspolitik.

I Kommissionens riktlinjer för integrationsfonden återfinns två slag av prioriteringar. Bland de s k särskilda prioriteringarna kan nämnas vad som kan betecknas som målgruppsmedverkan/empowerment – ”deltagande som ett sätt att främja integration…” – och interkulturell dialog i syfte att ”… att kunna lösa potentiella konflikter som orsakas av skillnader i kulturella eller religiösa sedvanor…för att på så sätt kunna säkerställa en bättre integration av tredjelandsmedborgare i medlemsstaternas samhälle, värderingar och levnadssätt.”.

Sverige beräknas erhålla cirka 11 miljoner kronor per år från Integrationsfonden, därtill kommer nationell medfinansiering på mellan 50 och 25 procent. Svenska ESF-rådet administrerar programmet i Sverige. Ett nationellt programdokument färdigställs under hösten för godkännande av Kommissionen i december, varefter lansering/utlysning beräknas ske i början på 2008. Fondens första verksamhetsår sammanfaller därigenom med det europeiska året för interkulturell dialog 2008.

Flyktingfonden III – ökad medelstilldelning

Under den nya programperioden har Europeiska flyktingfonden (ERF) i huvudsak samma inriktning som tidigare. Bland nyheterna kan nämnas:

 • Stöd till insatser för kvotflyktingar/vidarebosättning som ett led i uppbyggandet av
 • Insatser vid massflyktsituationer

Sverige räknar med en förhållandevis hög medelstilldelning jämfört med tidigare, cirka 100 miljoner kronor per år från ERF III. Till detta kommer den nationella medfinansieringen som skall uppgå till 50 procent av projektens totalbudget. Migrationsverket kommer att ansvara för programmets genomförande i Sverige. På Migrationsverkets hemsida och i ett särskilt nyhetsbrev – redovisas senaste nytt om Flyktingfonden och Återvändandefonden (se nedan). Det kan noteras att Sverige får den högsta andelen bland medlemsstaterna av den totala fondbudgeten, 16 procent. Hälften av Sveriges programmedel är avsedda för arbete med kvotflyktingar/vidarebosättning.

För Community actions inom Flyktingfonden, dvs medel för transnationellt samarbete i projekt mellan medlemsstaterna, har tio procent av totalbudgeten på 699 miljoner euro reserverats.


Återvändandefonden

Insatser inom fonden gäller insatser för återsändande av asylsökande med avslag och s k irreguljära/illegala invandrare.

Migrationsverket blir ansvarig myndighet för fonden som beräknas kunna påbörja sin verksamhet 2008. Cirka 15 miljoner kronor per år beräknas tilldelas Sverige.


Progress

Som Tema asyl & integration tidigare rapporterat lanserade Kommissionen redan tidigt under 2007 programmet Progress, med följande prioriteringar:

 • Sysselsättning
 • Social trygghet och social integrering
 • Arbetsvillkor
 • Antidiskriminering
 • Jämställdhet

Kommissionen administrerar Progress, som är öppet för EU:s 27 medlemsstater, EU:s kandidatländer och Efta- och EES-länder.

Exempel på insatser inom Progress:

 • Studier som täcker hela Europa, som forskning kring arbetsmiljö, insamling av statistik kring antalet arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar eller europeiska arbetskraftsundersökningar
 • Stöd till europeiska s k observationsplattformar som följer sysselsättningspolitik och arbetsmarknadstrender
 • Utbildning av personer verksamma med rättsliga och politiska frågor
 • Nätverk av nationella experter, som juridiska experter för att utbyta och diskutera frågor som blir aktuella genom EU:s sysselsättningslagstiftning och tillämpningen av denna
 • EU-nätverk av icke-statliga organisationer som arbetar mot social utslagning och diskriminering på grund av ras, ålder eller funktionshinder eller som främjar jämställdhet
 • Kampanjer för att öka allmänhetens medvetenhet om EU:s politik och lagstiftning på det sociala och sysselsättningsområdet

Utlysningar inom Progress återfinns på kommissionens hemsida. Totalt finns drygt 700 miljoner euro att fördela över sju år.

Komplementaritet mellan program skall säkerställa optimal effekt!

Mer än tidigare understryker EU-kommissionen i sina riktlinjer till de aktuella programmen nödvändigheten av att samordna projektinsatserna och därmed säkerställa att komplementaritet mellan projekt och program uppnås.  Projektinsatserna från respektive program skall samspela: projektaktörer och programansvariga skall hållas informerade om aktiviteter och erfarenheter i respektive program och samordningen skall säkerställa att resultaten blir de bästa möjliga för att kunna utnyttjas för system- och policypåverkan.

För Sveriges vidkommande är detta särskilt angeläget. Sverige får i vissa program förhållandevis begränsade EU-medel, varför en samordning och ett samutnyttjande av resurserna är nödvändig för att nå optimal effekt. Genom bidrag från de samlade utvecklingsinsatserna kan också regeringens i många stycken nya – och förhoppningsvis bättre – integrationspolitik få önskat genomslag.

Särskilda mekanismer skall enligt kommissionen inrättas för att säkerställa denna komplementaritet. NTG-asyl & integration har föreslagit att en del av detta informations-, samordnings- och spridningsarbete kan utföras inom ramen för den kunskaps- och informationsplattform som temagruppen och dess hemsida utgör.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se