Ny studie om mottagandevillkor för asylsökande i Norge

2007-06-18

Vid Institutt for samfunnsforskning (ISF) i Oslo har en ny rapport utkommit som redogör för hur norsk lagstiftning och praxis på asylområdet motsvarar utvecklingen i EU. Rapporten är skriven av Jan-Paul Brekke som för närvarande arbetar på en studie för NTG-asyl & integrations räkning samt juristen och asylrättsexperten Vigdis Vevstad. Författarna har tittat på direktiven om mottagande som samtliga EU-länder förbundit sig att efterfölja och jämfört dem med förhållandena i Norge. De norska mottagandeförhållandena för asylsökande ligger oftast i linje med EU:s men undantag finns, enligt författarna. Bland annat har asylsökande ungdomar mellan 16 och 18 år till skillnad från i övriga EU-länder inte rätt till skolgång. Ej heller behandlas i Norge asylsökande som varit utsatta för tortyr och övergrepp som en särskilt sårbar grupp vilket är fallet i övriga EU.

Läs mer och ladda ner studien på ISF:s hemsida